Existuje ešte veľa otázok, ktoré môžeme mať v našich hlavách na tému automatizovaných systémov. Všetky tieto otázky môžu mať jeden spoločný prvok alebo jednu spoločnú osobu. V skutočnosti to bude najpravdepodobnejšie skupina osôb. Nazvime ich automatizéri. Pri výrobných automatizovaných systémoch sú automatizéri špecializovaní ľudia, ktorí zastávajú svoje pozície na jednotlivých funkčných úrovniach automatizačných systémov od prevádzkových prístrojov, akčných členov, pohonov cez systémy základnej a procesnej automatizácie, ďalej cez systémy prípravy a plánovania až po obchodné systémy vrátane návrhu, konštrukcie  a inštalácie na všetkých úrovniach.

Typ procesu, ktorý je, resp. má byť automatizovaný, nemá vplyv na to, akú úlohu v ňom zohrávajú ľudia, ktorí riešia jeho automatizáciu. Automatizéri na všetkých úrovniach musia poznať proces, ktorý je alebo má byť automatizovaný. Poznanie tohto procesu zahŕňa poznanie všetkých pracovných stavov a zároveň všetkých hraničných a mimotolerančných stavov. Automatizéri musia vedieť navrhnúť a algoritmizovať riešenia, aby úspešne zvládli riadenie procesu. Zároveň musia riešiť, ako úspešne rozpoznať hraničné a mimotolerančné stavy a ako riadený proces bezpečne vyviesť z týchto stavov. Tieto riešenia musia byť schopní zabezpečiť čo najefektívnejšie. Samozrejme pri dodržaní definovaných obmedzení, ktoré sú pridelené na riešenie takýchto úloh, najmä vo forme pridelených zdrojov, či už finančných, časových, alebo ľudských, resp. ich kombináciou. Tieto zručnosti musia vedieť uplatniť nielen pri vývoji a nasadzovaní, ale aj pri každodennej prevádzke.

Vráťme sa teda k úvodnej otázke. Aká je teda úloha automatizérov? Automatizéri sú kľúčoví pracovníci, nakoľko majú komplexné poznanie o fungovaní výrobných procesov. Z tohto miesta patrí poďakovanie všetkým, ktorí zastávajú tento post zodpovedne.