Priemysel 4.0 – aktuálny stav a možnosti

V súčasnosti je módne prezentovať rôzne zlepšenia a modernizáciu výrobných prevádzok ako súčasť konceptu Priemysel 4.0. Je to asi súčasťou procesu vývoja konceptu, ale predpokladám, že riadiaca (softvérová) časť niektorých zavadzaných zlepšení sa bude v budúcnosti meniť.

Ako je to teraz? Firmy používajú alebo zavádzajú samostatné informačné systémy na príjem a spracovanie objednávok, plánovanie výroby, riadenie ľudských zdrojov, výrobných procesov (MES) a údržby atď. Problémom je, že jednotlivé informačné systémy o sebe „nevedia“. Každý systém spracúva a reportuje iba vlastné dáta na podporu riadenia firmy. No v prípade odchýlok od plánu alebo pri výskyte rôznych rizík sa aj tak musia stretnúť zástupcovia zahrnutých oddelení, ktorí použitím reportov z ich systémov navrhnú spoločne z ich pohľadu najvhodnejšie riešenie.

Na dosiahnutie čo najlepšej hospodárnosti firiem má byť ich vnútorné riadenie čo najrýchlejšie. Danú požiadavku nám môže pomôcť splniť Priemysel 4.0.

Koncept Priemysel 4.0 si predstavujem ako „spoluprácu digitálnych technológií“. Čiže sú prepojené všetky oddelenia výrobného závodu a ich častí (monitoring strojov, informačné systémy ľudských zdrojov, predaja, nákupu, logistiky, údržby atď.) s tým, že dáta predtým iba samostatných systémov spracúva aj „nadradený“ systém s cieľom čo najlepšieho využitia aktuálnych zdrojov firmy ako celku.

Predstavte si skôr opísanú situáciu, ale pri plnohodnotnom zavedení Priemyslu 4.0. Digitálne technológie skutočne spolupracujú. Vtedy pri výskyte odchýlky od plánu alebo nejakého rizika riadiaci systém bez omeškania spracuje dáta zo všetkých pripojených zahrnutých systémov a pomocou rozhodovacích algoritmov a kritérií vypracuje variantné riešenia. Následne si riadiaci pracovník už iba vyberie vhodný variant na realizáciu.

Aktuálne mi nie je známy žiadny „nadradený“ systém, ktorý by spracúval dáta z rôznych subsystémov a ponúkal aj variantné riešenia. No pri zavádzaní aktuálnych systémov, ktoré naši dodávatelia považujú za finálny produkt, by sme mohli uvažovať aj nad požiadavkou otvorenosti dodávaného systému a jeho schopnosťou posielať alebo mať dostupné na čítanie vybrané dáta pre iný systém.