Ing. Milan Čuj


Znižovanie nákladov – dvakrát meraj, raz…

12.7.2020

Koronakríza znamenala pre mnohé podniky veľké zmeny. Niektoré firmy zaznamenali nárast predaja a príjmov. Boli to napríklad maloobchody potravín a e-shopy. No zároveň pre prevažnú väčšinu firiem korona znamenala prepad objednávok a tým aj tržieb. Pri danom stave je prirodzenou reakciou zredukovať náklady na minimum, čiže platiť iba za to, čo je nutné na prežitie firmy počas krízy.

Dáta – základ riadenia a zlepšovania

19.5.2020

V istom slovenskom filme odznela veta „nemáš chlopa, nemáš pravdy“, teraz by som to s ohľadom na tému zlepšovania riadenia firiem pozmenil na „nemáš dáta, nemáš pravdy“ ˘. Riadiaci pracovníci denne porovnávajú výkonnosť im zverených prevádzok oproti plánovanému výstupu. Sú to napríklad vyrobené kusy produktov, úhrn tržby predaja, hmotnosť úrody z hektára atď. To sa reportuje celkom ľahko, sú to „tvrdé“ dáta, ktoré boli celkom spoľahlivo pomerané. Ak je výsledok v zhode s plánom, je to v poriadku. Problémy nastávajú, ak nie je. Dáta opisujúce nezhodu zväčša nie sú také spoľahlivé ako dáta opisujúce zhodu. Chýbajú informácie o skutočných príčinách odchýlok od plánu.

Priemysel 4.0 – aktuálny stav a možnosti

22.1.2020

V súčasnosti je módne prezentovať rôzne zlepšenia a modernizáciu výrobných prevádzok ako súčasť konceptu Priemysel 4.0. Je to asi súčasťou procesu vývoja konceptu, ale predpokladám, že riadiaca (softvérová) časť niektorých zavadzaných zlepšení sa bude v budúcnosti meniť.

Inteligentné siete a riešenia na ukladanie elektrickej energie
Reklama