Pri výmene zastaraného ovládacieho systému za systém vyššej generácie sme boli nútení postupovať v niekoľkých etapách. Pôvodný ovládací panel, ktorý spájal operátorov s perifériou prostredníctvom polovodičovej a reléovej logiky, zostal funkčný pre jednu časť liniek. Nový ovládací systém na báze vzdialených periférií prepojených komunikačnou linkou s riadiacim PLC a nadstavbovou vizualizáciou zabezpečoval riadenie druhej časti liniek. V popredí pôvodného panela so signálnymi svietidlami, tlačidlami a meracími prístrojmi sme umiestnili nové stoly s monitormi a počítačmi. Po preklopení poslednej linky do nového ovládacieho systému sme aj s podpornými priestormi zaberali plochu asi 150 m2. Následne po rokoch kompromisov s dvomi ovládacími systémami nastal čas celý priestor zoptimalizovať.

V ďalšej etape sme odstránili pôvodný ovládací panel a celý priestor otvorili dennému svetlu. Architekt v spolupráci s technikmi mal za úlohu navrhnúť nový a nadčasový priestor pre operátorov. Vznikla idea premiestniť operátorské pracoviská za prevádzky liniek do takej úrovne, aby na dokončenie prechodu stačila 2-3-týždňová odstávka. Táto činnosť spočívala vo vyriešení nespočetného množstva detailov a vo vypracovaní časového harmonogramu. Z rôznych príčin dosiaľ neprišlo k realizácii premiestnenia. Vykonala sa medzifáza – existujúci priestor sa zmenšil (50 m2) a operátorské pracoviská sa zlúčili.

Z jednotlivých etáp rekonštrukcie dozorne som dospel k nasledujúcim záverom:
- časový odstup medzi jednotlivými etapami by nemal byť veľmi dlhý,
- nie všetky najlepšie technické riešenia môžete použiť, riešenia musia byť odskúšané a spoľahlivé,
- mali by ste mať vytvorený štandard, aby ste si zjednodušili údržbu a rozširovanie technológie,
- rezervy by ste si mali zachovať pre budúce plánované inovácie,
- operátorské pracovisko potrebuje zázemie v podobe blízkeho umiestnenia potrebnej techniky, údržbárskej a programátorskej činnosti,
- treba dbať na ergonómiu pracoviska operátora.

Pri riešení technických problémov dozorne sme sa veľakrát dostali k myšlienke, že jednoduchšie, rýchlejšie, efektívnejšie a v konečnom prepočte všetkých nákladov i lacnejšie by bolo pristaviť samostatnú miestnosť k existujúcej budove.