Na základe informácií z mapy rozvinutého plášťa pece možno:

  • zamedziť nežiaducemu odstaveniu pece – skúsený operátor využije tieto informácie na „zalepenie“ slabého miesta vo výmurovke pece,
  • štartovať chladiace ventilátory, ktoré dokážu v kritických chvíľach ochladiť prehriatu časť plášťa pece na prevádzkovú hodnotu.

Tieto informácie sú dôležité, pretože každý výpadok a následný nábeh pece je veľmi nákladný, čo sa týka spotreby ušľachtilých palív. Ďalší spôsob nového využitia súvisí s alternatívnymi palivami. Alternatívne palivá prinášajú však okrem efektívnejšej výroby cementu a ekologickej likvidácie „odpadu“ aj negatíva pre ich spracovateľov, a to nebezpečenstvo požiaru pri ich skladovaní. Viac-menej môžeme konštatovať, že takéto prevádzky sa požiaru nevyhnú. Možno však predĺžiť časový interval medzi jeho výskytom alebo aspoň minimalizovať jeho následky.

V tomto smere vedia termovízne merania poskytnúť veľmi cenné informácie. U nás sme kameru umiestnili na pohybujúcom sa manipulačnom zariadení. Pri tomto umiestnení sledujeme dosiahnutie širšieho prehľadu o vývoji teplôt alternatívnych palív v skládkach alebo na dávkovacích a transportných zariadeniach. Operátor má viac informácií, aby správne rozhodol o včasnosti a oprávnenosti hasiaceho zásahu. Na základe správneho vyhodnotenia stavu vie buď operátor, alebo automatické hasiace zariadenie urobiť protiopatrenia na zamedzenie požiaru.

Tieto systémy pracujú ako podsystémy (majú svoje okruhy nezávislých senzorov) a v koordinácii s riadiacim systémom liniek dokážu odstaviť príslušnú časť linky, kde bol identifikovaný požiar, a následne spustiť hasenie vodou. Týmto dokážeme zamedziť šíreniu ohniska aj do ďalších miest technologickej linky. Tu zohrávajú svoju rolu aj protipožiarne zábrany. Ak je snímanie výskytu požiaru spoľahlivé (čiže musí byť overené aj z druhého senzora), tak by som odporučil nastaviť hasiace zariadenie na automatický režim, pri ktorom nie je možné, aby operátor vedome alebo nevedome diaľkovo zastavil hasenie. Presvedčili sme sa, že i pri chybnom vyhodnotení požiaru je lepšie hasiť, ako odstraňovať následky požiaru.