Hlavnými cieľmi monitorovania technického stavu, ochrany a vibrodiagnostiky strojov a zariadení sú najmä:

  • bezpečnosť prevádzky,
  • zvýšenie výrobnej kapacity,
  • zníženie nákladov,
  • predĺženie životnosti.

Monitorovacie a zabezpečovacie systémy spravidla nie sú priamymi účastníkmi výroby, preto do tvorby investičného zámeru vstupujú s nižšou prioritnou hladinou. Vhodne navrhnuté a optimálne realizované systémy na ochranu strojov a zariadení, ktoré spĺňajú všetky odporúčania technických noriem STN, rep. ISO noriem, v určitých situáciách môžu byť nenahraditeľné pri ochrane majetku, zdravia a v špecifických prípadoch pri ochrane ľudských životov.

Moje skúsenosti sú také, že keď sú škody len na majetku, tak tieto havarijné prípady spravidla rieši zodpovedný manažment v rámci svojich interných kompetencií. Ak počas havárie dochádza k všeobecnému ohrozeniu, ublíženiu na zdraví alebo k strate ľudského života, do vyšetrovania vstupujú orgány činné v trestnom konaní. V takýchto prípadoch je veľmi dôležité, aby boli v ochrane strojov a zariadení dôsledne dodržané všetky odporúčania vecne platných národných a medzinárodných technických noriem.

Ak vzniknú havárie následkom ublíženia na zdraví človeka alebo dôjde k strate ľudského života, nie je takmer možné zdôvodniť, prečo boli vedome vynechané alebo nerealizované odporúčania noriem na primeranú ochranu strojov a zariadení. Túto skutočnosť by bolo potrebné zohľadniť aj pri ekonomickom, resp. finančnom posudzovaní investičných zámerov.

Podporujem názor, podľa ktorého ochrana realizovaná na základe odporúčania platných technických noriem môže byť doplnená a rozšírená modernými prostriedkami a metódami, ktoré však nesmú vylúčiť, vynechať, obmedziť prostriedky a metódy odporúčané technickými normami. Odporúčania noriem treba dodržať nielen pri funkčnosti technických prostriedkov (napr. snímačov kmitania a posuvov, vyhodnocovacích jednotiek), ale aj pri ich kvalite a vyhotovení.