Dáta z riadiacich a monitorovacích systémov slúžili iba pre dispečerské potreby na riadenie plynárenskej siete, kým dáta o odbere plynu sa vkladali do fakturačných systémov iba manuálne na základe fyzických odpočtov. Situáciu zmenili hlavne dve skutočnosti.

Prvou bola zmena legislatívy prinášajúca liberalizáciu trhu s energiami. Predpokladá vstup viacerých obchodníkov na trh s energiami a umožnenie ich prístupu do prepravných a distribučných sietí. Z toho vyplynula potreba bilancovania každého obchodníka osobitne na dennej báze.

Druhou skutočnosťou je výrazný technologický pokrok v oblasti systémov automatizovaného zberu a prenosu dát. Umožňuje implementovať tieto systémy u odberateľov s najvyššími odbermi pri požadovanej technickej dostatočnosti a ekonomickej efektívnosti. Realizáciou takýchto systémov a ich prepojením v reťazci od zberu dát v technológii až po obchodné systémy stála pred nami úloha zabezpečiť spoľahlivý transport dát z niekoľko tisíc odberných miest až do cieľového obchodného systému a poskytnutie agregovaných údajov za predchádzajúci deň príslušnému obchodníkovi. Rozhodujúcimi faktormi tejto výzvy sú čas (plynárenský deň sa končí o 8.00 a spracované údaje sa musia poskytnúť obchodníkovi do 14.00) a tiež požiadavka na maximálnu dostupnosť a vierohodnosť poskytnutých údajov vzhľadom na ich ďalšie použitie na fakturačné účely.

Úloha je riešená bez zvyšovania počtu pracovníkov len kombináciou technických a organizačných opatrení. Predpokladám, že trend v prevádzkovaní riadiacich a monitorovacích systémov v preprave energií daný:

  • zväčšovaním podielu podpory obchodných procesov na celkovej činnosti,
  • zachovaním a zvyšovaním dosiahnutej úrovne dispečerského riadenia,
  • nezvyšovaním počtu pracovníkov bude v najbližšom období zachovaný.