Ing. Rastislav Prelec


Dôveruj svojmu obchodníkovi?

08.12.2008
Prednedávnom som sa zúčastnil konferencie venovanej jednej špeciálnej problematike merania. Je to problematika určite perspektívna, ale nie o tom chcem rozprávať. Zaujala ma iná vec. Prednášky, ktoré sa týkali konkrétnych riešení, systémov a nasadení, môžeme rozdeliť do dvoch skupín.

Zosúladenie pojmov

07.9.2008
Pravdepodobne každý z nás sa stretol so situáciou, keď v technickej diskusii zistil, že jeho partner pod tým istým názvom chápe niečo odlišné. Je to vcelku logické, každá profesia (alebo subprofesia) si vytvára svoju vlastnú pojmológiu;

Prevádzkovanie SCADA systémov

16.6.2008
Zamýšľali sme sa s kolegami, čo by malo byť kritériom posudzovania úrovne prevádzkovania našich SCADA systémov, či to robíme dobre alebo nie. Nezaoberali sme všeobecne jasnými a nespochybniteľnými kritériami typu spoľahlivosť a bezpečnosť systémov, spôsoby vykonávania systémovej údržby, pravidelnej profilaktiky a podobne.

Obnova technológie

26.3.2008
Keď hociktorý prevádzkovateľ prepravných a distribučných sietí začína s budovaním systému diaľkového monitoringu siete, má to pomerne jednoduché. Začína v podstate na zelenej lúke a môže vybrať riešenie, ktoré v danom okamihu najviac zodpovedá jeho predstavám z technického, funkčného či cenového hľadiska.

Preferencie pri obstarávaní

17.12.2007
Pri obstarávaní nového produktu alebo riešenia, okrem definovania technickej stránky veci (vlastnosti, výkonnosť produktu), často riešime aj našu predstavu o profile budúceho dodávateľa. Štandardné sú otázky typu: veľká alebo malá firma, lokálna alebo nadnárodná spoločnosť, aké množstvo referencií, firma inovatívna alebo s konzervatívnym portfóliom produktov, dodržiavanie súladu s technickými štandardmi (normami). Raciom schovaným za týmito úvahami je vždy snaha nájsť optimálne vybalansovanie medzi predpokladanou cenou a zárukou bezpečnosti investície.

Zosúlaďovanie obchodných požiadaviek s technickými možnosťami

12.8.2007
Pravdepodobne každý z nás sa stretol s podobnou situáciou. Na jednej strane predstavy a požiadavky ľudí z obchodných útvarov (pod obchodom myslím všeobecne kľúčové činnosti spoločnosti), na druhej strane presvedčenie technikov o ich ťažkej (prípadne neúmerne drahej) technickej realizácii. Samozrejme v cieľovom štádiu by sa tieto dve pozície mali vzájomne korigovať a mal by sa nájsť ekonomicky a funkčne efektívny kompromis.

Zefektívnenie systému odpočtov

17.5.2007
Jednou z významných úloh, ktorá stojí alebo bude stáť pred každou spoločnosťou dodávajúcou energie, je zefektívnenie systému odpočtov drobných odberateľov, najmä obyvateľstva. Doba, keď boli ceny energií dlhodobo stabilné a štandardom bolo vykonanie jedného odpočtu ročne, je už preč.

Nárast podpory obchodných procesov

04.4.2007
Čo najviac ovplyvnilo našu činnosť v poslednom období? Myslím, že je to výrazná vzájomná interferencia riadiacich a monitorovacích systémov na jednej strane a zákazníckych fakturačno-obchodných systémov na strane druhej. Ešte pred niekoľkými rokmi boli tieto dva svety od seba izolované.
Inteligentné siete a riešenia na ukladanie elektrickej energie
Reklama