Vplyvom rôznych externých faktorov (kurz koruny, cena ropy a pod.) môže dochádzať k zmene ceny energií niekoľkokrát ročne, z čoho, samozrejme, vyplýva potreba získania informácie o spotrebe každého zákazníka k dátumu zmeny ceny. K dispozícii sú v zásade štyri prístupy:

  • štandardné odpočty,
  • rôzne typy samoodpočtu (korešpondenčný lístok, telefón, SMS a pod.),
  • odhad odpočtu cez matematický model,
  • inštalácia systémov automatického zberu dát.

Pri výbere riešenia zohrávajú dôležitú úlohu najmä faktory, ako je cena riešenia, spoľahlivosť získaných údajov a legislatívna podpora. V dlhodobej perspektíve, zrejme, patrí budúcnosť automatickému zberu dát. Za súčasných cenových relácií však ako najperspektívnejšiu alternatívu považujem kombináciu prvých troch riešení. Hlavný dôraz sa bude klásť na matematické modelovanie spotreby s tým, že zákazníkovi bude umožnené za taxatívne určených podmienok v prípade nesúhlasu s odhadom korigovať ho samoodpočtom. Zároveň by bol tak ako doteraz vykonaný jeden fyzický odpočet ročne.

Domnievam sa, že takto budú v rovnakej miere chránené záujmy zákazníka, ako aj dodávateľskej firmy. Zaujímavý je v tejto súvislosti jeden prieskum zo Škandinávie, podľa ktorého by až 85 % zákazníkov privítalo systém automatického zberu dát a preferovalo by ho pred systémom odhadov, ale len 15 % by bolo ochotných podieľať sa na jeho financovaní. Zároveň bola zistená vysoká citlivosť odberateľa na presnosť odpočtu. Nepresnosť odpočtu bola identifikovaná ako jedna z výrazných príčin zmeny dodávateľa energie. V poslednom období venujeme veľa úsilia vytvoreniu takého matematického modelu a takej metodike jeho používania, aby sme minimalizovali spomenuté riziká nespokojného zákazníka.

Cieľom je poskytnúť porovnateľnú kvalitu služby (presnosť odpočtu) ako pri fyzickom odpočte, ale pri znížených nákladoch. Nezanedbateľnou časťou tohto úsilia je aj implementácia matematického modelu do informačných systémov, ale o tom niekedy nabudúce.