v rámci niektorých spoločností to bolo výrazne ovplyvnené terminológiou historicky prvého veľkého dodávateľa pre danú spoločnosť (napr. v prípade SPP to bola terminológia prinesená f. Landis & Gyr). V bežnom technickom živote to nespôsobuje až také problémy, vždy sa dá vyjasniť, kto čo vlastne myslí. Problémy sa začali s érou optimalizácie nákladov spojenou s porovnávaním rôznych spoločností, koncentrovanou do toho dnes populárneho slova benchmarking. Prístup je to určite správny a zdôvodniteľný, ale zrazu sme zistili, že sa často porovnávajú, obrazne povedané, hrušky s jablkami. S prekvapením sme sa napríklad dozvedeli, že v istej spoločnosti majú SCADA systém s desatinovou nadobúdacou hodnotou oproti nám. Samozrejme po bližšom preskúmaní sme zistili, že išlo o jednoduché PC s pripojenými 50 technologickými objektmi, so zberom údajov dvakrát denne, ale pre vyhodnocovateľa benchmarku bola SCADA ako SCADA. Našťastie tu bola možnosť zistiť, s čím sme porovnávaní, a argumentovať. Zložitejšia situácia nastane, keď chýba táto možnosť preverenia a nám ostane len silné vnútorné presvedčenie o nekorektnosti porovnania.

S týmto problémom sa, samozrejme, nestretávame iba v oblasti čisto technických zariadení a pojmov. Podobné nesúlady sú aj v oblasti takých základných pojmov, ako je preprava a distribúcia, čo je to dispečing, aké úlohy plní dispečing v tej-ktorej krajine, kde je deliaca čiara medzi dispečingom a poruchovým call centrom. To už je však mimo kompetenčného dosahu automatizérov, preto sa vrátim k technike.

Považoval by som za užitočné, ak by existoval všeobecne akceptovaný "výkladový slovník pojmov" v oblasti monitorovania a riadenia utilitných sústav, ktorý by definoval a detailnejšie kategorizoval niektoré pojmy. Napríklad by mohol zaviesť niekoľko kategórií SCADA systémov, kde by na jednej strane škály boli úplne jednoduché systémy (napr. jednoduché PC, s niekoľko sto pripojenými signálmi a niekoľko sto záznamami denne) a na druhej strane škály vysoko sofistikované redundantné systémy s rozdelením komunikačnej, aplikačnej a databázovej časti s pripojením niekoľko stotisíc signálov. Podobne aj v oblasti telemetrií, PLC, komunikačných nástrojov. Možno by to bola záslužná iniciatíva ATP journalu, keby takúto nejakú aktivitu zastrešil.