Otázkou je, kedy sa tieto dve línie myslenia prekrížia, aby ich vzájomná spätná väzba bola dostatočne efektívna. Vo svojej práci sa ocitám striedavo na obidvoch stranách tejto pomyselnej barikády. V oblasti riadiacich a meteringových systémov som na strane poskytovateľa technickej služby voči biznisu, vo vzťahu k štandardnému svetu IT som hovorcom biznisu. Čiže občas sa vo mne miešajú postoje typu „požiadavky biznisu treba vždy rešpektovať“ s postojmi „čo to zasa vymýšľajú za nezmysly“.

Môj názor je taký, že najlepším spôsobom je zapojiť do riešenia technikov (pod technikom myslím automatizéra, špecialistu na IT, analytika atď. – doplň podľa potreby) úplne od začiatku, pri tvorbe nových koncepcií, stratégií, vízií. Často sa môže ukázať, že pre spoločnosť je výrazne efektívnejšie upraviť obchodnú stratégiu alebo požiadavky, ako investovať do nového alebo upraveného nástroja IT. Pekným príkladom, aj keď nie úplne zo života, môže byť požiadavka dispečerského útvaru mať informácie z každého technologického objektu so sekundovou kadenciou. Je zrejmé, že túto požiadavku možno splniť, ale s rádovo vyššími nákladmi oproti riešeniu so 60 sekundovou kadenciou, ktoré je pre potreby biznisu (v tomto prípade dispečerského riadenia) postačujúce.

Prístup s včasným zapojením technikov sa nám veľmi osvedčil napríklad pri príprave a realizácii riešení na podporu liberalizácie trhu a obchodu s distribučnými kapacitami, keď mohli byť predstavy obchodníkov okamžite korigované reálnymi možnosťami získavania a spracúvania dát.

Naopak, niektoré poradenské spoločnosťami v oblasti IT presadzujú prístup, ktorý predpokladá striktné oddelenie obchodnej časti projektu a jeho realizácie IT. Riešitelia IT tým dobrovoľne rezignujú na možnosť ovplyvniť princípy riešenia už štádiu ich vytvárania a dôsledky môžu byť dva:

  • zbytočne technicky náročné riešenie,
  • posun termínov, keď až po ucelenom vypracovaní obchodného riešenia začne oponentúra zo strany riešiteľov IT s následným možným prepracovávaním obchodnej predstavy.

Na základe našich uvedených skúseností mi to pripadá ako nelogický a kontraproduktívny prístup.