Priemyselná automatizácia minimalizuje riziko ľudskej chyby, zvyšuje bezpečnosť, znižuje náklady a umožňuje riadenie spotreby energií vhodným prepojením technológií. Účinným nástrojom technického úseku je možnosť virtuálne simulovať proces vývoja a výroby, ktorý umožňuje predchádzať technickým problémom, skracovať čas do uvedenia produktu na trh a vizualizácia reálneho výrobného procesu zvyšuje produktivitu a kvalitu. Integrácia inteligentných výrobných systémov a výrobných systémov s aplikovanými informačnými technológiami prináša zo sebou úlohy, ktoré treba dostať pod kontrolu. Do celkovej automatizácie podniku treba zahrnúť všetky existujúce procesy výroby, projektovania, konštruovania, logistiky, údržby a iné podporné procesy.

Komplexné riešenie automatizácie vytvára schopnosť výrobného podniku pružne a efektívne reagovať na aktuálne požiadavky zákazníkov, podmienky dané dodávateľmi a zmeny vyvolané prirodzeným vývojom v danej oblasti. Návrh a správu automatizovaných systémov musia zabezpečovať erudovaní odborníci, ktorí majú celkový prehľad o problematike integrovaných riešení a sú schopní správne nastaviť koordináciu zariadení a určovať priority výstupných údajov. Často dochádza k zahlteniu databáz prebytkom nepotrebných informácií a naopak nedostatok potrebných a kvalitných informácií znemožňuje úplné využívanie nástrojov riadenia.

Informačná bezpečnosť z hľadiska úniku a straty dát je nevyhnutnou podmienkou správnej funkcie procesov. Perspektívu má výrobný podnik, ktorý intenzívne sleduje vývoj a v praxi využíva najnovšie poznatky z oblasti priemyselnej komunikácie a medzinárodných štandardov. Je pripravený na komplexné riešenia integrácie automatizovaných systémov so zreteľom na komunikáciu v celej sieti produkčnej štruktúry od prvého dodávateľa po expedíciu a život produktu. Má aktívny prístup k inováciám a odbornému rozvoju pracovníkov. Inovácie sú kľúčom k získaniu a obhájeniu vedúcej pozície na trhu a správne motivovaní a odborne kvalifikovaní technickí pracovníci sú hnacím motorom inovácií a pokroku.