Ing. Rastislav Šindolár


Kontexty plánovanej údržby

09.6.2015

Všetky organizované činnosti údržby vykonávané s cieľom minimalizovať neplánované technické prestoje výrobných zariadení, s výnimkou zásahov okamžitej údržby, tvoria plánované činnosti. Reálne sa vo výrobnej praxi stáva, že preventívne činnosti sú riadne naplánované, ale zariadenie nedostane údržba v potrebnom časovom rozsahu k dispozícii.

Najdôležitejší prvok technického systému

16.3.2015

Moderné technológie, automatizované a robotizované systémy sú dnes prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou moderného výrobného podniku, takže nemalé investície spravidla prúdia do nákupu a obnovy výrobných zariadení. S modernizáciou výrobných systémov sú spojené oprávnené požiadavky manažmentu podniku na zvýšenie výkonnosti, kvality, prípadne efektivity produkcie. Naplnenie predpokladaných výsledkov a očakávaní závisí od zvládnutia procesov v technickej, ale aj netechnickej oblasti.

Operatívnosť výrobných tímov

21.10.2014

Jednou z charakteristických vlastností manažmentu výrobných podnikov je prirodzená a permanentná snaha o racionalizáciu výrobných procesov. Hľadanie účinnejších a úspornejších spôsobov realizácie výrobného cyklu vyžaduje konkurencieschopnosť, vedecko-technický pokrok a splnenie podmienok na uspokojenie zákazníka. Organizácia výroby a celkové riadenie výrobného podniku prebieha počas neustáleho vývoja efektívnejších nástrojov a štandardizácie postupov.

Vzdelávanie pre prax

15.7.2014

Napriek vysokej miere nezamestnanosti mladých ľudí zápasíme vo výrobných organizáciách s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, ako sú mechatronici, technici informačných technológií, nástrojári a iné technické pozície. Po spoločenských zmenách v deväťdesiatych rokoch minulého storočia náš dovtedy pomerne dobre fungujúci systém odborného vzdelávania stratil reálne napojenie na priemysel. Stredné odborné školstvo izolované od výrobných podnikov postupne strácalo možnosť sledovať neustále sa meniace trendy a operatívne reagovať na novovznikajúce požiadavky zamestnávateľov. Zamestnávatelia ťažili zo zotrvačnosti vzdelávacieho systému a relatívneho dostatku odborných profesií na pracovnom trhu a pri ojedinelých snahách o podieľaní sa na odbornej príprave budúcich pracovníkov narážali a narážajú na systémové prekážky.

Miera investícii do údržby

11.3.2014

Cieľom výrobného podniku je vytváranie zisku a v rámci udržania konkurencieschopnosti sa uplatňujú nástroje umožňujúce zvyšovanie efektivity produkcie so snahou o znižovanie výrobných nákladov. V snahe minimalizovania nákladov treba odhadnúť správnu mieru medzi neodôvodneným plytvaním prostriedkami a rizikom, ktoré hrozí z nezabezpečenia výroby proti odstávkam zariadení alebo haváriám neprimeraným šetrením.

Inteligentné stroje a ľudia – úspešný podnik

27.1.2014

Inteligentné systémy sa presadzujú a úroveň umelej inteligencie strojov narastá. Je to globálny jav a je prejavom neustáleho technického pokroku spoločnosti. Zo skúsenosti vieme, že tieto zmeny majú okrem nesporných ekonomických výhod aj negatívny dosah, ako je napríklad znižovanie pracovných miest či neosobné pracovné prostredie. Automatizované systémy a inteligentné riešenia nahrádzajú pracovníkov, pravdepodobne, v každej oblasti priemyslu alebo pracovného trhu a nie je to inak ani v oblasti údržby strojov a správy majetku.

Spoľahlivosť výrobného systému

23.10.2013

Vo výrobnom podniku je produktivita vysoko sledovaným ukazovateľom a údržba sústreďuje svoju činnosť na naplnenie požiadavky výroby s ohľadom na disponibilitu výrobných zariadení. Cieľom je dosahovanie maximálnej miery spoľahlivosti technických systémov, čo znamená udržanie funkčných vlastností v požadovanom čase pri definovaných kvalitatívnych podmienkach. Celková efektivita výrobného procesu je okrem technických systémov ovplyvnená aj ľudským vkladom.

Mobilné prístupy v podnikových systémoch

24.7.2013

Bežnú komunikáciu si dnes už nedokážeme predstaviť bez mobilných komunikačných technológií, ako sú smartfóny, tablety, notebooky. Vo výrobných procesoch sa tieto a podobné zariadenia, ak nehovoríme o špeciálnych aplikáciách, presadzujú viditeľne menšou rýchlosťou.

Význam údržby vykonávanej obsluhou zariadenia

30.4.2013

Hlavnou úlohou údržby je zabezpečenie funkčnosti výrobných zariadení. Cieľom nie je absolútne vylúčenie porúch, ale minimalizácia dôsledkov pri odklonení sa výrobného systému od normálu umožňujúceho jeho efektívne využívanie. Rozmanitosť technických systémov, zvyšovanie výkonnosti a často nepretržitá prevádzka sú faktory vytvárajúce požiadavky na množstvo činností v súvislosti s udržiavaním výrobných zariadení.

Klasifikácia porúch a prestojov v údržbe IS

21.8.2012
Informačné systémy (IS) sa stali neodmysliteľnou súčasťou moderného riadenia priemyselnej údržby. V súčasnosti existuje a vo svete sa využíva veľké množstvo softvérových produktov na podporu riadenia a plánovania údržby. Tieto systémy sú spravidla modulárne a popri organizácii plánovaných činností a skladových zásob zabezpečujú evidenciu požadovaných údajov o strojoch a zariadeniach, poskytujú podklady na tvorbu analýz, vizualizáciu a operatívne riadenie údržby. Správny výber a nasadenie vhodnej konštelácie informačného systému údržby je určujúcim faktorom efektivity údržby.
<< < | 1 | 2 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Rastislav Šindolár

Rastislav Šindolár

Ing. Rastislav Šindolár
vedúci údržby predvýroby ZKW Slovakia, s.r.o.

Počet článkov: 12

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Dáta – základ riadenia a zlepšovania)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Berú nám roboty prácu?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Akých absolventov pripravovať na Priemysel X.Y?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (IIoT môže pomôcť vodným elektrárňam pri riešení aktuálnych výziev)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (O víruse)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
RSS | iCal