Inteligentné stroje nahradia rutinu, dokážu zjednodušiť diagnostiku, urýchlia vypracovanie analýz, avšak zďaleka nie sme v štádiu, kde by sme mohli predpokladať v blízkej budúcnosti nasadenie takých vyspelých technológií, aby boli schopné učiť sa na základe skúseností a efektívne produkovať bez intenzívnej podpory človeka v podobe pracovného tímu. So stúpajúcou mierou inteligencie výrobných zariadení vzniká na úsekoch technických oddelení potreba odborného personálu schopného plniť úlohy spojené z implementáciou a údržbou inteligentných technológií.

Investície do pracovníkov v súlade s inovačnými plánmi podniku a v súvislosti s ich prípravou na tieto úlohy, preorientovaním, prípadne rekvalifikovaním sú viac ako oprávnené a pri náležitej argumentácii sú pre pracovníkov motivujúce. Z nedávnej minulosti môžeme spomenúť profesie, ako je napríklad spojovateľka alebo pracovník vykonávajúci odpočet spotreby energií, ktoré zanikli, prípadne sa behom posledných niekoľkých rokov zredukovali na zlomok počtu pracovníkov spred niekoľkých rokov.

Na druhej strane musíme povedať, že moderné technológie vytvárajú nové príležitosti a dokonca priamo vyžadujú vznik nových pracovných pozícií, prípadne zvýšenie už existujúcich. Človek v prirodzenej snahe dosahovať vyššiu životnú úroveň je pôvodcom inovácií a súčasne je neustále konfrontovaný  s potrebou prispôsobovať sa zmenám. Vedecko-technický pokrok zvyšuje kvalitu života človeka a vytvára neustále zmeny  v spoločnosti. Úlohou výrobného podniku je sledovať tieto trendy a pracovať na tom, aby bol adekvátne pripravený  a schopný včas reagovať na zmeny vo vývoji a aby k aktuálnemu stavu technického pokroku dokázal primerane nastaviť podnikové systémy, eliminoval tak negatívne vplyvy a získal konkurenčnú výhodu.

Vznik skutočne efektívneho inteligentného výrobného systému spĺňajúceho konkurenčným tlakom vytvorené náročné požiadavky súčasného trhu je možný len za predpokladu reálnej symbiózy jednotlivých prvkov, a to ľudských aj softvérovo ovládaných technických systémov.

Plánovanie inovácií a príprava vlastných odborníkov na prácu s modernými technológiami v dostatočnom predstihu predstavuje vyššiu istotu schopnosti reagovať na požiadavky zákazníkov a vytvára vhodné podmienky na udržateľnosť efektívnej produkcie bez nutnosti jej presunu za lacnejšou pracovnou silou.