Informačné systémy majú vo výrobnom podniku podstatný význam. Výkonnosť a efektivita podnikových systémov priamo závisí od správne fungujúceho a presne nastaveného systému zberu dát z jednotlivých procesov. Manažment potrebuje ku korektnému rozhodovaniu aktuálne údaje a tiež výmena informácií medzi oddeleniami musí prebiehať v reálnom čase, aby bolo možné adekvátne reagovať. Mobilné technológie integrované v podnikovom systéme a on-line komunikujúce so systémom umožňujú eliminovať papierovú dokumentáciu, šetria čas a námahu potrebnú na jej vyhotovenie a ručné nanesenie do informačného systému. Pri realizácii mobilných prístupov sa však vo väčšine prípadov aplikujú prioritne od manažmentu smerom dolu a na výkonnej úrovni prichádzajú reálne riešenia s oneskorením alebo vôbec.

Stav, keď operatívni pracovníci nemajú k dispozícii dostatočne jednoduché a spoľahlivé nástroje na vkladanie údajov do systému, znižuje celkovú účinnosť podnikového informačného systému. Zber dát pomocou papierového spracovania dokumentácie a niekoľkonásobného prepisovania a vnášania do podnikových databáz je neefektívny z hľadiska časovej straty a nesie so sebou riziko vzniku chyby pri ručnom spracovaní. Pracovník zvyknutý z bežného života na výhody mobilných technológií vníma takéto postupy ako prekážku a vykonávanie zbytočných úkonov pôsobí demotivujúco.

Mobilné prístupy treba riešiť pri pozíciách, pri ktorých nie je definované stabilné pracovné miesto, zadávajú, prípadne využívajú údaje podnikového systému, ktoré sa dynamicky menia a sú v určitej miere významné pre efektivitu procesov v podniku. Typickým príkladom sú pracovníci oddelenia údržby, logistiky, výroby a iných oddelení, spĺňajúci spomínané kritériá.

Výrobný podnik, ako aj každá organizácia s ambíciou byť úspešná musí mať inovačnú schopnosť a v rámci nej musí sledovať vývoj, akceptovať a dôsledne zavádzať nové technológie a postupy do všetkých činností podniku a tým zvyšovať konkurencieschopnosť na trhu.