Snaha o štandardizáciu procesov nevyhnutná pre efektívne fungujúce procesy priniesla za posledných sto rokov do riadenia podniku od praktík využívajúcich metódy dlhodobého plánovania a orientujúcich sa prevažne na interné prostredie cez vzhľadom na vonkajšie vplyvy pružnejšie systémy strategického plánovania zamerané na cieľ a spôsob jeho dosiahnutia až po komplexné integrované systémy riadenia na princípe kooperácie stratégií. Výkonné riadenie reaguje na trendy a stratégie v manažmente podniku štandardizáciou a implementáciou nástrojov v podobe spoľahlivostných metód či filozofie štíhleho podniku.

V súvislosti so zavadzaním štandardných postupov a v snahe dosiahnuť univerzálne riešenie nastávajú neraz v reálnom procese stavy, keď štandardizovaný postup nie je realizovateľný, využitie iného vhodného riešenia nie je v kompetencii dotyčného pracovníka a schopnosť operatívne reagovať na zmeny je tým obmedzená. Neriešené otázky a čakanie na rozhodnutie spravidla stoja organizáciu viac ako okamžité riešenia, i keď s rizikom potreby dodatočnej korekcie. Ak vezmeme do úvahy, že úlohou operatívneho manažmentu je optimálne využitie existujúcich výrobných systémov a tým zabezpečenie požadovanej produktivity a potrebného výkonu, musí organizácia pracovať na svojej schopnosti operatívne reagovať a minimalizovať dosah aktuálne vzniknutých javov a situácií.

Pre riešenie aktuálne vzniknutých situácií a reálnych požiadaviek pracovníkov je potrebné, aby bola zachovaná náležitá autonómnosť funkčných organizačných celkov v štruktúre podniku a aby mal líder tímu vytvorené podmienky a funkčné nástroje umožňujúce mu adekvátne reagovať a riešiť situáciu s ohľadom na minimalizovanie strát. Je vhodné, ak na riešení participujú pracovníci z príslušného procesu s ohľadom na využitie konkrétnej znalosti riadeného objektu, pričom si treba uvedomiť, že zavádzanie systémových metód a štandardných postupov nie je príčinou nedostupných nástrojov operatívy, ale skôr naopak následok nedôslednej implementácie.

Ak organizácia nevenuje operatívnemu riadeniu rovnakú pozornosť ako štandardizácii a nevytvárajú sa nástroje na riešenie operatívnych úloh s rovnakým dôrazom, pôsobí nedostatočná operatívnosť negatívne na flexibilitu a efektivitu celého podniku.