Aby sa dosiahli tieto ciele, treba sledovať a analyzovať kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele. V konečnom dôsledku nám zavedenie spomínaných nástrojov do praxe z pravidla prinesie rozšírenie objemu spracovaných dát a zvýšený nápor na informačné systémy podniku. Podnikové systémy, často navrhnuté mohutné, nie sú schopné pružne reagovať na rýchle zmeny v procesoch organizácie. Operátori a ľudia pracujúci s jednotlivými portálmi majú často problém spracovať dáta čo do objemu aj smerovania v zmysle tvorby informácie. V praxi sledujeme trend, a najnovšie štúdie a prieskumy to potvrdzujú, že podnikové informačné systémy napriek ich významnej úlohe v riadení organizácie sú mnohokrát limitujúcim prvkom v rýchlosti dosahovania progresu v oblasti zvyšovania produktivity.

Nedostatočne intuitívne používateľské rozhrania sú prekážkou obmedzujúcou v práci so systémom a jeho využitím len určitou úzkou skupinou pracovníkov. Zložitá navigácia a absencia funkcie vyhľadávania skôr komplikuje prácu a pracovník sa takému systému snaží vyhýbať. V prípadoch, keď informačný systém nepodporuje procesy v podniku alebo s nimi priamo nekomunikuje, prichádzajú informácie do systému s oneskorením alebo sú stratené. Nároky na komunikačnú platformu rozhrania človek – stroj rastú a sú odrazom masového využívania spotrebiteľských technológií. Ľudia bežne využívajúci výhody komunikácie pomocou mobilných technológií a sociálnych sietí majú prirodzene obdobné požiadavky aj na podnikový informačný systém.

Z nedávnej minulosti vnímame priemyselnú automatizáciu ako zdroj invenčného potenciálu pre iné príbuzné odvetvie. V čase digitalizácie podniku je na mieste reflexia v otázkach prijatia inovácií aj od mladších disciplín z IT skupiny a hľadaní nových štandardov. Prístup, keď sa otázka informačného systému podniku riešila raz za x rokov centrálnym nákupom globálneho systému a bez vyladenia celej štruktúry, je dnes nedostačujúci. Kroky vedúce k používaniu otvorených protokolov umožnia jednoduchú integráciu partnerských systémov a urýchlia komunikáciu. Dnes môžeme s určitosťou povedať, že rýchlosť odovzdávania informácií v podniku bude naberať na význame. Iba aktuálne a presné informácie umožňujú kvalifikované a racionálne riadenie organizácie. Možnosť rýchlej zmeny dáva predpoklad na reálnu optimalizáciu procesov a dosiahnutie rastu.