V modernom pojatí údržby je starostlivosť o zariadenia nie len úlohou úzkeho tímu údržby, ale je záležitosťou komplexného prístupu všetkých dotknutých oddelení výrobného podniku. Zainteresovanie obsluhy ­strojov do bežnej údržby je nevyhnutnou podmienkou zvládnutia potrieb výrobného systému a požiadaviek zákazníka.

Obsluha trávi najviac času pri zariadení, najlepšie pozná aktuálny stav, skôr si všimne abnormality v prevádzke a úzkou spoluprácou s tímom údržby sa problémy riešia skôr, ako prerastú do väčších porúch spôsobujúcich prestoje. Napriek tomu, že v súčasnosti je v teoretickej rovine myšlienka zapojenia operátorov do systému starostlivosti o zariadenie všeobecne ­akceptovaná, stretávame sa v praxi s tým, že v praxi nie sú vytvorené podmienky na riadne vykonávanie definovaných činností a prevzatie zodpovednosti ­výrobných oddelení za tieto úlohy údržby.

Nepochopenie ­dôležitosti a ­významu autonómnej údržby vrcholovým manažmentom, krátkozraké riešenia v naháňaní produktivity výrobnými oddeleniami, nedodržiavanie optimálnych technických parametrov v snahe o neprimerané zrýchlenie výrobného procesu na úkor životnosti zariadenia či nevenovanie pozornosti vzdelávaniu a odbornému rastu pracovníkov môžu byť príčinami znižujúcimi účinnosť celkového systému údržby v podniku. Zodpovednosť za výrobné zariadenia a ich činnosť v optimálnych pracovných podmienkach musí byť rozdelená medzi operátora, údržbu a technickú podporu výroby.

Cieľom autonómnej údržby vykonávanej operátorom nie je nahradiť údržbu, ale prebrať spoluzodpovednosť za technický stav zariadení. Úzke prepojenie údržby a výrobných oddelení s adekvátnou odbornou vzdelanostnou úrovňou operátorov poskytuje možnosti využitia skúseností a potenciálu ­zlepšovania vyplývajúceho z priameho kontaktu operátora zo strojom a umožňuje nasadenie odborného personálu ­oddelenia údržby v plnom rozsahu na technicky náročné úlohy.

Aktívna účasť obsluhy stroja na bežnej údržbe, ako je čistenie, mazanie, kontrola a monitorovanie stavu, prináša lepšiu predstavu o aktuálnom stave zariadenia a je efektívnym nástrojom na znižovanie neplánovaných prestojov.