Certifikačný orgán je nezávislá akreditovaná organizácia, ktorá objektívne posudzuje spôsobilosť profesionálov v oblasti, ktorú vykonávajú. Certifikácia personálu nie je zameraná len na teoretické vedomosti, ale je kombináciou overovania miery požadovaných vedomostí a praktických poznatkov pre danú úroveň. Takto certifikovaný pracovník preukáže plnú kvalifikovanosť. Dnes platí pri posudzovaní stavieb zákonná povinnosť ich energetického hodnotenia. Jednou z príloh energetického certifikátu je aj správa z termovízneho merania. Proces merania vyžaduje dodržiavanie určitých ­pravidiel, aby výsledná správa bola presná.

I keď je dnes meracia technika ľahko prístupná, zaškolenie iba na obsluhu termokamery nestačí. Odborné vyjadrenie ako i technickú pomoc dokážu poskytnúť práve držitelia certifikátu v infračervenej termodiagnostike, ktorí sú zárukou skutočne pravdivého zhodnotenia technického stavu budov, energetických zariadení, elektrických a tepelných rozvodov a pod. Významné miesto v technickej praxi zaujíma certifikácia v tribotechnickej diagnostike. Dotýka sa všetkých tribotechnikov v podnikoch, výrobcov a dodávateľov mazacích olejov, laboratórií a pod.

V priemyselných podnikoch potrebujú významné výrobné zariadenia, aby boli spoľahlivé, aj vibrodiagnostické merania. Aj tie dokážu skutočne kvalifikovane vyhodnotiť práve certifikovaní vibrodiagnostici. COP TD vykonal takmer 100 certifikácií pre všetky tri akreditované oblasti. Aj vďaka kvalitným certifikovaným odborníkom sa podnikatelia môžu uchádzať o významné obchodné aktivity. I keď certifikát personálu dnes ešte nie je povinný zo zákona, stáva sa prestížnou záležitosťou vyspelejších spoločností a výhodou pre lepšiu konkurencieschopnosť.