Žiaľ, stáva sa, že to, čo u „starých“ bolo samozrejmosťou, mladí neovládajú. A netýka sa to iba zručností, ale aj základných vedomostí. Na nedostatok elementárnych poznatkov študentov sa dnes sťažujú aj učitelia na vyšších stupňoch vzdelávania. Následky v konečnom dôsledku znáša zamestnávateľ.

Do roku 1972 sa na zložité vedecké a technické výpočty používali posuvné logaritmické pravítka, až kým spoločnosť Hewlett-Packard neuviedla na trh prvú vedeckú vreckovú kalkulačku pod označením HP-35 (mala 35 tlačidiel, z čoho bol odvodený jej názov). Dnes sú k dispozícii už výkonné počítače a mnohí ich používatelia ani nevedia, aké operácie vykonávajú, pokiaľ vychrlia výsledok.

Matematika zamestnávala ľudí celé stáročia a určite ešte bude. Technické úspechy súčasnosti vďačia práve matematike. Čítať a písať dokážeme, a tak si vieme prečítať text na monitore počítača či tablete. Dokážeme aj posúdiť, či je výsledok správny, resp. pravdivý? Vieme vykonať nezávislú skúšku správnosti? Prístroj zmeria, ale rozhodnúť sa musí operátor, t. j. človek – obslužný personál.

Stávajú sa prípady, keď absolvent technických vied pomaly nedokáže použiť základné číslo pí, označované písmenom gréckej abecedy π. Číslo π je asi najpopulárnejším číslom. Jeho „stvoriteľom“ bol Archimedes zo Syrakúz okolo roku 250 p. n. l., ktorý bol nielen matematik, ale aj vedec prepojený s reálnym svetom, teda s praxou. Tak ako by sme si to želali aj dnes.

Koľko našich absolventov by vedelo, ako vzniklo spomínané ?? Odpovedali by, že toto iracionálne číslo je podiel obvodu kruhu a jeho priemeru? A že jeho hodnota a prvých dvadsať desatinných miest je 3,14159265358979323846…? V práci nik nežiada, aby odrecitovali čo len na päť desatinných miest. Ale aby vedeli, na čo slúži. Pomôže k tomu prepojenie štúdia s praxou?

Poskytovať podporu alebo milosrdenstvo ľuďom nepomôže. Musíme ich naučiť, ako sa postaviť na vlastné nohy, ako sa o seba majú postarať, aby dokázali pomôcť sami sebe a rozvíjať sa ďalej. V tom by mala spočívať aj výchova a vzdelávanie. To je úloha aj pre nás skúsenejších.