Podobne je to aj s výrobnými zariadeniami v priemysle. Zákazník, ktorý chce prevádzkovať nové zariadenie, vyberá si na základe výkonových vlastností, aké potrebuje. Predpokladá, že bude ihneď od jeho inštalácie a spustení v podniku plniť požadované funkcie a produkovať plánované množstvá pri vysokej kvalite.

Aby funkčnosť bola zachovaná, musí byť známy status každej jednotlivej funkcie v ktoromkoľvek čase v prevádzkových podmienkach. Ak však dôjde k poruche, musia sa vykonať také opatrenia, ktoré zaistia bezpečnosť prostredia a odhalia príčinu vzniku poruchového stavu, pričom sa vykonajú aj nápravné opatrenia. Aby takýchto neočakávaných stavov nebolo, treba venovať pozornosť nastaveniu testovateľnosti už v prvých etapách životného cyklu zariadenia. Skúsenosti ukazujú, že vynaložené úsilie už v etape vývoja, projektovania a výroby sa vypláca v podobe spoľahlivého zariadenia. Pre budúceho prevádzkovateľa sú významné preberacie testy. Práve vtedy sa dá overiť, či zariadenie spĺňa očakávané vlastnosti, či má očakávané parametre. Ak sa zistia odchýlky od cieľových hodnôt, musia sa vykonať také opatrenia, aby sa cieľ dosiahol. Odhalenie nedostatkov a vykonanie nápravných opatrení rozumný manažér vykoná ešte v etape pred prevádzkou. 

Efektívne a účinné riadenie stroja je zabezpečené diagnostickým testovaním počas všetkých etáp životného cyklu. Použiteľné metódy technickej diagnostiky sú začlenené ako súčasť celkovej koncepcie starostlivosti o zariadenia. Snahou zákazníka je požiadavka nie len zaobstarať si zariadenie za čo najnižšiu cenu, ale aby aj náklady spojené s každodennou prevádzkou boli minimálne. Vtedy je obchod výhodný.

Na prevádzkové náklady majú vplyv predovšetkým bezporuchovosť, udržiavateľnosť a zaistenie údržby. V tomto kontexte je práve technik – diagnostik tým významným faktorom pomáhajúcim znížiť nákladové prvky životného cyklu. Preto je dôležité zamerať sa na otázky, či možno potenciálne poruchy zaznamenať diagnostickými testami a ako sa prakticky testy vykonajú. Aby sa potvrdila prevádzková výkonnosť stroja, treba ho skúšať počas všetkých jeho etáp. Rozsah skúšok a ich hĺbka má byť zadefinovaná tak, aby vyvolali dôveru v bezpečný chod stroja.