Hneď po skončení poslednej doby ľadovej, čo bolo asi pred desaťtisíc rokmi, boli skrotené prvé kone a dobytok. Tak sa vytvorila energia jednej alebo dvoch konských síl. Rastom využívania energie sa civilizácia rozvíjala a mohli vznikať aj nové odvetvia. Príchodom energie pary sa prísun energie zvýšil na desiatky konských síl. V súčasnosti spotreba energie dramaticky narástla. Len jednotlivec sám dokáže spotrebovať tisíce konských síl. Aj keď sa v priemere nárast počtu obyvateľov znižuje, neznamená to ešte, že aj nároky na energie sa budú znižovať. Domácnosti sú vybavené rôznymi spotrebičmi, čo vyžaduje zvýšenie energetickej i materiálovej náročnosti. Štatistiky uvádzajú, že spotreba primárnej energie dlhodobo rastie asi 2 % ročne. Pokiaľ sa v minulosti hľadal zdroj zvýšenia energie, dnes sa hľadajú cesty jej šetrenia. Snaha je vyrábať také stroje, zariadenia, výrobné stroje, ktoré spotrebúvajú menej energie, ale produkujú viac.

Zákony termodynamiky sa nedajú obísť. Prvý zákon nám hovorí, že celkové množstvo hmoty a energie nemožno vytvoriť ani zničiť. Druhý zákon vypovedá o tom, že teplo prúdi samovoľne iba z teplejšieho na chladnejšie teleso. A tretí, že absolútnu teplotnú nulu nemožno dosiahnuť. Prírodné zákony sú v čase nemenné.

V polovici 20. storočia nastúpil nový druh energie, zemný plyn. Okrem toho, že sa stal katalyzátorom vedecko-výskumných aktivít v rozvoji nových technológií, bez ktorých by preprava plynu zo vzdialených miest nebola možná, k významnému zlepšeniu došlo aj v oblasti životného prostredia. Tendencie vedú k znižovaniu spotreby energií a zvyšujúcim sa nárokom na znižovanie emisií skleníkových plynov. Postupne dokonalejšie zatepľovanie obytných budov môže v budúcnosti prispieť k poklesu spotreby energie na vykurovanie asi na 35 % súčasných hodnôt.

Na území EÚ sa nachádzajú 4 % zemného plynu využiteľného v najbližších 20 rokoch. EÚ nie je zatiaľ schopná garantovať dostatok energií pre svoje členské štáty. Energetická bezpečnosť predstavuje jednu z priorít EÚ. Preto je nevyhnutné zabezpečovať všetky technické opatrenia v rámci infraštruktúry. Dodržiavať bezpečnosť, spoľahlivosť a kvalitu distribučných sietí a vytvárať podmienky na ich efektívny rozvoj.