Sú to proces plánovania, zníženie nákladov pri starostlivosti o zariadenia, zníženie pracovnej záťaže personálu, zaistenie technickej integrity, jednotná databáza na registráciu údajov, kontrol a zistení. Postupné zlepšovanie spoľahlivosti tak ovplyvňuje i proces správneho nastavenia náhradných dielov. Prostredie multidisciplinárnych tímov navodzuje atmosféru užšej spolupráce medzi jednotlivými útvarmi pri dodržiavaní zdravotných a environmentálnych legislatívnych požiadaviek.

V hodnotiacej správe z Kurimian sa uvádza, že za tragédiou bola neodbornosť kľúčových ľudí, ale aj zlyhanie systému riadenia. Žiaľ, nešlo len o ojedinelú chybu, ale zhluk problémov, ktoré sa postupne nabaľovali, až vyústili do zrútenia mosta vo výstavbe a stratám na ľudských životoch. Mala by to byť výstraha pre všetkých zodpovedných pracovníkov, a to nielen pre stavebníkov diaľnic, ale aj manažérov vo všetkých profesiách. Potvrdilo sa, že treba preverovať aj pravidlá, ktoré preberáme od iných, i keď členských krajín Európskej únie, či dostatočne zabezpečujú podmienky daného procesu. Zvlášť to má význam v podnikoch, v ktorých sú zahraniční investori snažiaci sa implementovať svoje pravidlá a podmienky.

Nebezpečenstvo možno definovať ako situáciu alebo systémový stav, v ktorom existuje primerane predpovedateľný potenciál neúmyselného poškodenia ľudských alebo fyzických častí v systéme. Pri predchádzaní nebezpečenstvu treba poznať informačné vstupy či prevádzkové údaje. Kvalita analytickej práce závisí od organizačnej a odbornej úrovne manažmentu. Vplyv má aj úroveň a pravidelné odborné školenia technických a výkonných pracovníkov.

I keď sú to relatívne známe a stále platné zásady, v záujme presadzovania sa na trhu, zdá sa, akoby strácali na význame, preto ich treba neustále pripomínať. Viac bezpečnosti musí byť cieľom rozhodnutí už pri plánovaní rôznych druhov činností. Nové prístupy v systéme manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyžadujú, aby si každý človek uvedomoval riziká, ktoré ho ohrozujú na pracovisku.