Na kolaudáciu potrebuje svoju novostavbu energeticky posúdiť. Oslovil podnikateľa, ktorý medzi svojimi službami ponúka aj túto činnosť. Spýtal sa ho, či vykonáva merania aj termovíznou kamerou. Meranie termovíziou je na oko podobné ako videokamerou. Podnikateľ s úsmevom na tvári súhlasne prikývol a ochotne povedal: „Samozrejme, k správe vám prilepím aj pekné farebné obrázky. Môžem prísť hneď zajtra.“ To už môj známy spozornel, keďže je tiež znalý veci, pretože poveternostné podmienky na túto metódu merania v tom čase neboli vhodné. A tak sa za ponuku len poďakoval, podal ruku a rýchlo sa s posudzovateľom radšej rozlúčil. Tak aj takéto skúsenosti sú s necertifikovanými odborníkmi. Tu je na mieste otázka, či by nemali objednávatelia takýchto služieb žiadať od osoby, ktorá chce vykonať meranie, certifikát pracovníka kvalifikovaného v tejto oblasti.

Pri Asociácii technických diagnostikov SR pôsobí od roku 2003 akreditovaný Certifikačný orgán personálu v technickej diagnostike. Vykonáva certifikáciu pracovníkov – diagnostikov a technikov v troch oblastiach, okrem infračervenej diagnostiky aj vo vibrodiagnostike a tribotechnike. Všetci certifikovaní pracovníci sú zverejnení aj na webovej stránke www.atdsr.sk. Pri certifikácii sa zabezpečuje nezávislé a nestranné posúdenie odborných vedomostí a praktických zručností. Certifikácii predchádza vzdelávanie a výcvik v danej oblasti. Skúškou sa overujú všeobecné znalosti v predmetnej oblasti, odborné vedomosti v danej metóde a praktické schopnosti a zručnosti. Certifikát má platnosť päť rokov. Na základe žiadosti sa môže jeho platnosť predĺžiť.

Oblasť pôsobenia organizácie je zameraná na združovanie odborníkov a organizácií, ktoré majú záujem vytvárať podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne svojich zamestnancov, rozvíjať nové metódy a prostriedky na zisťovanie skutočného technického stavu technológie, strojov, energetických zariadení, objektov, ale i budov a obhajovať záujmy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia a spoločenského uznania technickej diagnostiky ako prostriedku minimalizácie rizík. Členovia ATD SR získavajú najnovšie poznatky a odborné informácie vrátane skúseností v rámci organizovaných školení a workshopov, čím získavajú vyššiu odbornú úroveň. Ostatní záujemcovia sa môžu tiež oboznámiť s najnovšími poznatkami na seminároch, workshopoch či konferenciách, ktoré ATD SR usporadúva.