Technicky to znamená pravidelnú  a systémovú starostlivosť o prevádzku z hľadiska spôsobu riadenia a integrácie údajov. Diagnostik je často vystavený riziku, či sa správne rozhodol. Pri správnom rozhodovaní nestačí len poznať spôsob kontroly, ale aj technológiu, ktorú skúma  a procesy v nej prebiehajúce. Ucelený obraz o stave zariadenia poskytuje komplexné hodnotenie. A to platí pre diagnostika v medicíne aj v technike.

Definíciu diagnostiky možno formulovať ako súhrn činností vykonávaných s cieľom stanovenia technického stavu technológie, hodnotenia jej aktuálneho stavu na základe objektívneho vyhodnotenia príznakov zistených prostriedkami meracej techniky, podmienok a vlastností zariadenia v prevádzke a odhalenia degradačných činiteľov, ktoré by mohli viesť k poruche. Dôležitú informáciu nesie meraná veličina. Objektívne sa dá hodnotiť to, čo sa dá zmerať a vyjadriť číselne.

Obyčajne stav nemožno určiť len z jednej veličiny. Na to je potrebný súbor veličín. Takáto integrácia údajov umožní optimálne riadenie technológie, ekonomicko-efektívne prevádzkovanie a zlepšenie produktov aj procesov v akejkoľvek organizácii. Zber údajov by mal byť zameraný na získavanie informácií o tzv. živote stroja, optimalizáciu logistiky a údržby, stavu pohotovosti, prevádzkovej bezpečnosti a iné.

Údaje sa majú zbierať s cieľom ich analýzy a tá má byť zameraná na lepšie pochopenie prevádzky objektu, jeho porúch a aplikácií, aby sa dosiahla väčšia spoľahlivosť. Úlohou dnešných dní je bezpečnosť strojov a pracovníkov, ktorí pracujú s nimi alebo v ich okolí. Ďalej spoľahlivosť a tým predĺženie životnosti strojných zariadení. Čím je podnik vyspelejší, tým sa viac venuje tejto aktivite.