Snáď ani neexistuje technické zariadenie, v ktorom by pohyb nebol spojený s mazaním. Mazadlo je rovnocenný konštrukčný prvok technického zariadenia. V ňom sú sústredené informácie o kvalite mazania aj o technickom zariadení. Len ich treba vedieť správne rozpoznať. Výsledkom pohybu je aj premena kinetickej či rotačnej energie na tepelnú, ktorá sa prejavuje zvýšenou teplotou v mieste trecieho uzla. Čím je táto teplota vyššia, tým je vyššia aj spotreba energie a tým sú väčšie energetické straty. Teplota oleja ako maziva vplýva aj na jeho životnosť. Ak je napríklad prevádzková teplota oleja 90 °C, jeho životnosť je približne 7 000 prevádzkových hodín. Pri zvýšení teploty o 10 °C sa jeho životnosť skracuje až o 50 %.

Tribotechnike sa nevenuje dostatočná pozornosť. Množstvo problémov, ktoré vznikajú, je spôsobené nedostatočnou starostlivosťou o mazivá a mazacie systémy. Štatistiky potvrdzujú, že až 80 % problémov v hydraulických sústavách je v dôsledku zanedbanej starostlivosti. Kontrola maziva sa vykonáva s ohľadom na jeho fyzikálnochemické parametre, prebiehajú tiež skúšky infračervenej a optickej emisnej spektrometrie. Najvyšším stupňom diagnostiky je, ak sa prognózuje technický stav zariadenia tak, aby sa dokázal určiť časový interval od okamihu iniciácie poruchy po jej možné prepuknutie. K tomu je potrebné množstvo skúseností a teoretických základov. Ak si niekto kúpi husle, neznamená to, že okamžite dokáže na nich hrať. Podobne je to aj v diagnostike. Aj diagnostik musí trénovať a učiť sa, aby sa vypracoval na diagnostického virtuóza.