Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti je všeobecne viazané na spoľahlivý zber údajov a dôveryhodných informácií. Ich spracovanie umožňuje zrozumiteľnejšie vyjadrenie v číselnej hodnote. Podnikateľské ukazovatele majú vytvárať súlad medzi prevádzkovými ukazovateľmi, kvalitou, nákladmi a, samozrejme, podmienkami ochrany životného prostredia a bezpečnosti. V každom podniku sa nájdu rezervy na zlepšovanie. Cesta nevedie iba znižovaním výdavkov na údržbu bez uplatnenia spoľahlivého programu starostlivosti. Skúsenosti dokázali, že len redukcia nákladov mala za následok zvýšenie časových prestojov, zníženie spoľahlivosti zariadení, zhoršenie kvality výrobkov a iné. Dôležitú úlohu zohráva manažment spoľahlivosti.

Sú to vlastne koordinované činnosti zamerané na usmerňovanie a riadenie podniku s ohľadom na spoľahlivosť. Pri riadení nestačia iba teoretické filozofické a strategické úvahy. Riešenie musí byť v pragmatických konkrétnych činoch. Každá organizácia si postup musí prispôsobiť svojim podmienkam. Prevádzková spoľahlivosť sa dá hodnotiť pomocou ukazovateľov spoľahlivosti, ako sú napr. stredná doba do poruchy, funkcia okamžitej pohoto-vosti, pravdepodobnosť bezporuchového stavu. Najlepší prevádzkovatelia aplikujú rôzne metódy prediktívnej údržby, sledovanie skutočného stavu zariadenia a spoľahlivosť spolu s bezpečnosťou, ktorú implementujú do štruktúry riadenia podniku. Zmena taktiky riadenia vyžaduje zmenu štýlu, iba tak prinesie aj zmenu v dosahovaných výsledkoch.