Vysoké školy ako motory rozvoja

Už niekoľko rokov spoločnosť konštatuje, že absolventi vysokých škôl majú problém nájsť si prácu. Podniky tiež argumentujú slabou pripravenosťou žiakov do života. Kritika plynie na stranu vysokých škôl a naopak, vysoké školy argumentujú nedostatkom financií na modernú vybavenosť. Kde je pravda? K zlepšeniu môžu pomôcť aj projekty spolupráce škôl s praxou. 

Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti je národný projekt, ktorý podnecuje vysokoškolákov do praxe. Ide o operačný program Vzdelávanie, v ktorom sa študenti majú možnosť odborne pripravovať priamo v podniku. Projekt sa týka mimobratislavských vysokých škôl. Prebieha pod gesciou Centra vedecko-technických informácií SR. Začal sa v máji 2013  a bude prebiehať do novembra 2015, t. j. 31 mesiacov. Zámerom projektu je, aby bol absolvent VŠ dobre pripravený pre prax nie len z hľadiska teoretických vedomostí, ale aj so schopnosťou ich prakticky využívať. Vysoké školy takto budú vedieť lepšie prispôsobiť vzdelávanie reálnym potrebám vedomostnej spoločnosti a prepojiť svoje aktivity s praxou.

Do projektu sa zapojila aj spoločnosť eustream, a. s., ktorá v Nitre spolupracuje so študentmi inžinierskeho štúdia TU v Košiciach a SPU Nitra. Vysoké školy tak budú môcť poskytovať študijné programy, v ktorých výskum a vývoj bude aj praxou potvrdený. Je to pre všetky zainteresované strany veľký benefit. Študenti sú lepšie pripravení na uplatnenie sa v praxi, čím majú šancu skôr získať zamestnanie v atraktívnych podnikoch. Priblížia sa k reálnym podmienkam a lepšie budú chápať požiadavky praxe. Pozícia absolventov na trhu práce sa tak dá zlepšiť získanými skúsenosťami a informáciami a oboznámením sa s podnikovou kultúrou. Podniky môžu zase získať lepšie pripravených absolventov, zamestnancov, rýchlejšie prinášajúcich vyššiu pridanú hodnotu.

Obsahovo sa skvalitní aj vzdelávací proces účinkovaním v praxi, podporou inovatívnych foriem vzdelávania a vytváraním nových perspektívnych študijných odborov.