Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti je národný projekt, ktorý podnecuje vysokoškolákov do praxe. Ide o operačný program Vzdelávanie, v ktorom sa študenti majú možnosť odborne pripravovať priamo v podniku. Projekt sa týka mimobratislavských vysokých škôl. Prebieha pod gesciou Centra vedecko-technických informácií SR. Začal sa v máji 2013  a bude prebiehať do novembra 2015, t. j. 31 mesiacov. Zámerom projektu je, aby bol absolvent VŠ dobre pripravený pre prax nie len z hľadiska teoretických vedomostí, ale aj so schopnosťou ich prakticky využívať. Vysoké školy takto budú vedieť lepšie prispôsobiť vzdelávanie reálnym potrebám vedomostnej spoločnosti a prepojiť svoje aktivity s praxou.

Do projektu sa zapojila aj spoločnosť eustream, a. s., ktorá v Nitre spolupracuje so študentmi inžinierskeho štúdia TU v Košiciach a SPU Nitra. Vysoké školy tak budú môcť poskytovať študijné programy, v ktorých výskum a vývoj bude aj praxou potvrdený. Je to pre všetky zainteresované strany veľký benefit. Študenti sú lepšie pripravení na uplatnenie sa v praxi, čím majú šancu skôr získať zamestnanie v atraktívnych podnikoch. Priblížia sa k reálnym podmienkam a lepšie budú chápať požiadavky praxe. Pozícia absolventov na trhu práce sa tak dá zlepšiť získanými skúsenosťami a informáciami a oboznámením sa s podnikovou kultúrou. Podniky môžu zase získať lepšie pripravených absolventov, zamestnancov, rýchlejšie prinášajúcich vyššiu pridanú hodnotu.

Obsahovo sa skvalitní aj vzdelávací proces účinkovaním v praxi, podporou inovatívnych foriem vzdelávania a vytváraním nových perspektívnych študijných odborov.