Riešiteľ cíti pohodu, keď počas riešenia zbytočne nemusí čakať na podklady, keď je aplikácia inovatívna a na konci reprezentuje dobrú referenciu. Výrobca systému riadenia je spokojný, keď sa jeho výrobok uplatní na trhu, pretože sa dobre projektuje a spoľahlivo funguje. Ako to všetko urobiť a dosiahnuť, aby na konci boli všetci víťazmi? Odpoveď je – dať zákazníkovi to, čo potrebuje. Čo však zákazník skutočne potrebuje, obvykle nebýva v zadaní.

Preto je dôležité vyjasniť predmet projektu. Treba tiež od začiatku vedieť, že optimálne riadenie síce zlepšuje parametre technologického procesu, ale limitne iba po hranicu kapacity technológie a jej morálneho veku. Ani sofistikovaný riadiaci systém nebude riešiť nedostatky alebo problémy, ktoré ležia mimo oblasti riadenia. Požiadavky treba navyše implementovať cez filter platných noriem a zvyklostí a cez povolené zoznamy dodávateľov zákazníka. Ďalším prvkom každého úspešného projektu je korektná spolupráca partnerov. V úspešnom projekte by nemal ani dodávateľ čakať na podklady zákazníka, ani zákazník na dodávky dlhšie ako zmluvne dohodnutú dobu.

Úspešný projekt tiež necharakterizuje veľ ký počet zmien, ktoré vždy vplývajú na harmonogram a cenu. To všetko iba potvrdzuje oprávnenosť dôkladného vyjasnenia predmetu projektu a rozsahu prác na začiatku. Kľúčovú rolu v celom procese realizácie hrá dodávateľ riadiaceho systému. Nejde iba o termínové plnenie dodávok, ale najmä o technickú podporu pre zákazníka aj riešiteľa. Úspech projektu je aj jeho úspechom a dobrou referenciou pre ďalšie kontrakty. Podpora je zvlášť dôležitá pri uvádzaní nových produktov na trh, pri zmenách verzií technických, ale aj programových prostriedkov. Samostatnou otázkou je účasť ďalších dodávateľov v realizácii systému riadenia. Vo vzťahu medzi dodávateľmi a hlavným dodávateľom platí to isté, čo medzi hlavným dodávateľom a zákazníkom.

Realizácia systému riadenia je obdobím, keď sa všetci parciálni riešitelia stretávajú pri montážach, nastavovaní, oživovaní a testoch jednotlivých častí aj komplexov. Termínová koordinovanosť a kvalita dodávok sú predpokladom úspešnosti. Preberacie testy sú konečnou verifikáciou toho, či dielo spĺňa zadanie a normy. Technickým kritériom je nábeh a garančný chod. Skutočným kritériom je však spokojnosť zákazníka a všetkých riešiteľov.