Ing. Vladimír Boďo, CSc.


Viete, kam vás zaradili štatistici?

23.9.2009
S prvým riadiacim počítačom vznikol problém. Do štatistického hlásenia sme museli vpisovať percentá času chodu, pričom maximum bolo 16 hodín denne pre tie výpočtové strediská, kde bola dvojsmenná prevádzka. Trpezlivo sme vysvetľovali, že riadiaci počítač funguje nepretržite, 24 hodín denne vrátane sobôt, nedieľ a všetkých sviatkov. Márne. Hlásenia nám boli vrátené s tým, že fond pracovného času týchto zariadení vychádza nad 100 %.

Komplexná starostlivosť o systém riadenia

05.7.2009
Systém riadenia so všetkými prvkami technických prostriedkov tvorí spolu so systémovým softvérom a aplikačným programovým vybavením (APV) zložitú sústavu. Ak má spoľahlivo fungovať, vyžaduje náležitú pozornosť. Nemám na mysli iba opravy porúch technických prostriedkov, ale najmä preventívnu kontrolu umožňujúcu vo veľkom rozsahu predvídať problémy a predchádzať im.

Pred novým nadýchnutím

27.3.2009
Koniec roku 2008 neprinášal dobré zvesti. Po správach o finančnej kríze sa začala šíriť vlna recesie a rástli obavy, ako sa nás to všetko dotkne doma. Tak dnes to už viac-menej vieme.

Ušetriť, nech to stojí čokoľvek?

30.1.2009
Ušetriť zbytočné náklady, alebo nevyhnutné náklady zefektívniť tak, aby priniesli čo najviac osohu, je trvalá snaha všetkých hospodárskych útvarov. Pri spomalení rastu vyspelých ekonomík v súčasnosti a vplyvu jeho s obavami očakávaných dôsledkov na našu ekonomiku v tomto roku sa táto snaha stáva akútnou potrebou.

Akých pracovníkov automatizácie potrebujeme

10.10.2008
Každú obchodnú spoločnosť vnímame cez jej pracovníkov, cez ich odbornosť, správanie, skúsenosti a ochotu. Rovnako vnútorné dianie v spoločnosti závisí popri schopnosti vedenia v reakcii na okolitý svet účelne a efektívne využiť dostupné zdroje, v hlavnej miere od kvality jej pracovníkov.

Odstávky výrobných procesov – nočná mora údržby automatizácie

08.7.2008
Charakteristickou črtou spojitých technológii sú občasné plánované prerušenia technologickej výroby, počas ktorých treba vykonať rozsiahle revízie zariadenia a uplatniť zmeny, ktoré sa počas niekoľkoročnej prevádzky nakumulovali. Niektoré práce v oblasti automatizácie možno vykonať za chodu zariadenia (pripojenie nových obvodov na indikáciu), niektoré iba počas odstávky (napríklad zmeny v systémoch havarijnej odstávky). Čas plánovanej odstávky je limitovaný a nezriedka sa ešte aj plánovaný termín tlakom trhu skracuje.

Operátor – kľúčový subjekt riadenia procesov

08.4.2008
Aj pri vysokom stupni automatizácie a uplatnení veľmi sofistikovaných prístupov k riadeniu a bezpečnosti prevádzkovania technológie zostáva úloha operátora procesu nenahraditeľná. Práve on musí rozhodovať v stavoch, ktoré môžu viesť ku kritickým situáciám. Isteže, havarijný systém odstávky je navrhnutý tak, aby v takomto prípade bezpečne výrobňu odstavil, ale ide páve o to, aby nebola odstavená neplánovane.

Systémy riadenia a informačné technológie

23.2.2008
V súvislosti s badateľným presunom záujmu absolventov relevantných fakúlt z oblasti riadenia technologických procesov do oblasti využitia informačných technológií narastá v útvaroch automatizácie obava z nezvládnuteľnej konkurencie a rozčarovanie z možného úniku špecialistov.

Odtrhneme sa od riadených procesov?

10.10.2007
Bezdrôtový prenos informácie z meracích prevodníkov je realitou. Najskôr iba pre káblovým prepojením ťažko dosiahnuteľné meracie miesta (rotory, ojedinelé merania na hranici objektu) alebo miesta merané s veľkou periódou vzorkovania (okolitá teplota, teplota vstupných médií do objektu, stavové informácie objektu, alebo jeho častí atď.)

Začínajú chýbať špecialisti?

09.9.2007
Ešte v nedávnej minulosti využívali väčšie podniky vlastných špecialistov v profesiách, ktoré súvisia s rozvojom technológií, automatizáciou riadenia, údržbou a všetkými podpornými činnosťami hlavnej výroby.
Inteligentné siete a riešenia na ukladanie elektrickej energie
Reklama