Stav hardvéru a komunikačnej spôsobilosti jednotlivých prvkov systému riadenia zobrazujú systémové moduly na systémovom zobrazení stavu. Redundantné riešenie kritických častí zasa umožňuje udržať systém riadenia v plnofunkčnej prevádzke do času výmeny chybného modulu privolaným technikom pohotovostnej služby. Funkčnosť riešenia podmieňuje dostupnosť náhradných dielcov. Dodávatelia systémov riadenia ponúkajú aj širšie riešenia vrátane periodickej aktualizácie systémového softvéru a modulov hardvéru a tiež riešenia s prvkami diaľkovej diagnostiky.

Tie však nemôžu nahradiť trvalú pohotovostnú službu servisného technika, ktorý detailne pozná systém a aplikáciu. Zložitejšia situácia je v preventívnej údržbe, ktorá sa opiera o nepretržité monitorovanie a testovanie samotného hardvéru systému riadenia a koncových meracích a regulačných členov. Výhodou je softvér AMS (Assets Monitoring System) na archiváciu vlastností týchto prvkov a priebežné porovnávanie stavu. Možno ho doplniť logistikou bilancovania uzlov a využitím ďalších technologických vlastností na indikáciu problému pri vylúčení fyzikálne nemožných alebo nepravdepodobných stavov. Systém riadenia by mal tiež vyhovovať aktuálnym potrebám operovania, ktoré sa menia pri zmenách legislatívy, pri zmenách vnútorných predpisov a tiež pri doplňovaní nových obvodov merania a regulácie v modifikovaných častiach technologického procesu.

Vyvolané zmeny APV treba preto riešiť ako projektové úpravy formou zmenových konaní. Podnetom je písomný záznam požiadavky na zmenu. Kvalita komplexnej údržby systémov riadenia vo všetkých prípadoch závisí od vzájomného pochopenia prevádzkovateľa systému riadenia a poskytovateľa služby, teda v prvom kontakte od komunikácie operátorov a servisného personálu. Tu vidím základ výkonu kvalitného servisu.