Otázkou zostáva, či k žiadanému výsledku vedie kampaňovitý prístup, obvykle rezultujúci do paušálneho krátenia všetkých výdajov. My automatizéri ku každej úlohe pristupujeme na začiatku analýzou (identifikáciou sústavy) a až po odhalení výrazných vplyvov sa zameriame na ich elimináciu, respektíve dovolíme si zanedbať vplyvy, ktoré sú bezvýznamné.

Tiež sa osvedčilo dopredné riadenie režimov pre všetko, čo sa dá predvídať (prevencia), a až potom uplatniť spätnoväzbové korekcie (opravy) pre štatisticky vznikajúce poruchy alebo nepredvídateľné vplyvy. Uplatnenie takéhoto prístupu na ekonomiku v automatizácii procesov by však znamenalo, že počas ponukových konaní, či už na servis existujúcich systémov riadenia alebo na prípravu nových aplikácií riadenia, by nemala byť najdôležitejším kritériom ponuková cena, teda okamžitý efekt, ale cena za životnosť, teda založenie spoľahlivej perspektívy. A to znamená, že významnejším kritériom ako cena je kvalita. Tá totiž znižuje aj cenu v dlhodobej perspektíve a prináša podstatne menej „denných“ problémov. Skúsenosti potvrdzujú, že šetrenie nákladov (a možno nielen v automatizácii) sa dá dosiahnuť najmä dlhodobým uplatňovaním preventívnych opatrení:

  • uprednostňovaním kvality pred cenou,
  • investovaním do vzdelania pracovníkov,
  • výberom kvalitných obchodných partnerov,
  • stabilizáciou prostredia zavedením zmlúv na viac rokov s osvedčenými partnermi,
  • riadením kritických vplyvov (po vykonaní analýzy) a nie paušálnym prístupom,
  • preventívnymi opatreniami pre všetko, čo sa dá systemizovať.

Chýba tam výber dodávateľa s najnižšou cenou? Áno, chýba a nie je to chyba.