Viete, kam vás zaradili štatistici?

S prvým riadiacim počítačom vznikol problém. Do štatistického hlásenia sme museli vpisovať percentá času chodu, pričom maximum bolo 16 hodín denne pre tie výpočtové strediská, kde bola dvojsmenná prevádzka. Trpezlivo sme vysvetľovali, že riadiaci počítač funguje nepretržite, 24 hodín denne vrátane sobôt, nedieľ a všetkých sviatkov. Márne. Hlásenia nám boli vrátené s tým, že fond pracovného času týchto zariadení vychádza nad 100 %.

Myslíte, že podobný problém dnes už neexistuje? Posúďte, ako štatistici (ne)vidia činnosti ľudí, ktorí pracujú v oblasti riadenia technologických procesov. Zadajte do vyhľadávača heslo štatistická klasifikácia produktov a zvoľte najrelevantnejší odkaz http://portal.statistics.sk/. V širšom pohľade je štatistická klasifikácia ekonomických činností OKEČ R1.1 v súlade s dokumentom ES (NACE R1.1), ktorý má podobnú štruktúru ako dokument OSN (ISIC). Európsky dokument je podrobnejší, národný je navyše doplnený o ďalšie úrovne pre regionálne potreby.

K alfabetickej kategórii je navrhnuté numerické členenie na oddiel, skupinu, triedu a podtriedu. Ambíciou triedenia je UMOŽNIŤ zaradenie činností veľkých, stredných aj malých organizácií a činností štátnej správy a vlády pod príslušné číslo OKEČ. V kategórii DL pod číslom 33.3 sú výrobky zariadení na riadenie technologických procesov a pod 72.1, resp. 72.2 HW, resp. SW poradenstvo. A to je asi tak všetko. V OKEČ R2 navyše 33.3 neexistuje, pod 33 sú opravy a pod 72 výskum a vývoj. Lepšie to vyzerá v klasifikácii produkcie KP2003 R1 (CPA 2002 Eurostat), kde v kategórii DL pod 72 nájdete počítačové a súvisiace služby, avšak o riadení procesov nič.

Pod 33.3 sú zariadenia na riadenie priemyselných procesov a pod 33.30.9 opravy a údržba riadiacich zariadení priemyselných procesov. 72.1 a 72.2 je HW a SW poradenstvo, 72.3 služby spracovania údajov, 72.4 služby databáz a 72.6 ostatné – vďaka zaň. Klasifikácia produkcie podľa činností, verzia 2008 zasa 33.3 vôbec neobsahuje, ale v 62 môžete nájsť služby v oblasti počítačového programovania, poradenstvo a potom už iba IT a počítačové hry. Nijaké riadenie procesov. Vyskytuje sa aj kuriózne heslo 620312, riadenie počítačových systémov. Keby to boli riadiace… Ešte sa môžeme identifikovať ako inžinierske služby v oblasti priemyselných a výrobných projektov, žiaľ iba v oddieli 71 – architektonické služby. Napriek situácii trpezlivo vysvetľujeme a vyplňujeme mesačné (IkaP 1-12) a kvartálne (Prod 3-04) hlásenia pre ŠÚSR, aj keď neviem, aké odvetvie sponzorujeme. Vy sa viete zaradiť?