Myslíte, že podobný problém dnes už neexistuje? Posúďte, ako štatistici (ne)vidia činnosti ľudí, ktorí pracujú v oblasti riadenia technologických procesov. Zadajte do vyhľadávača heslo štatistická klasifikácia produktov a zvoľte najrelevantnejší odkaz http://portal.statistics.sk/. V širšom pohľade je štatistická klasifikácia ekonomických činností OKEČ R1.1 v súlade s dokumentom ES (NACE R1.1), ktorý má podobnú štruktúru ako dokument OSN (ISIC). Európsky dokument je podrobnejší, národný je navyše doplnený o ďalšie úrovne pre regionálne potreby.

K alfabetickej kategórii je navrhnuté numerické členenie na oddiel, skupinu, triedu a podtriedu. Ambíciou triedenia je UMOŽNIŤ zaradenie činností veľkých, stredných aj malých organizácií a činností štátnej správy a vlády pod príslušné číslo OKEČ. V kategórii DL pod číslom 33.3 sú výrobky zariadení na riadenie technologických procesov a pod 72.1, resp. 72.2 HW, resp. SW poradenstvo. A to je asi tak všetko. V OKEČ R2 navyše 33.3 neexistuje, pod 33 sú opravy a pod 72 výskum a vývoj. Lepšie to vyzerá v klasifikácii produkcie KP2003 R1 (CPA 2002 Eurostat), kde v kategórii DL pod 72 nájdete počítačové a súvisiace služby, avšak o riadení procesov nič.

Pod 33.3 sú zariadenia na riadenie priemyselných procesov a pod 33.30.9 opravy a údržba riadiacich zariadení priemyselných procesov. 72.1 a 72.2 je HW a SW poradenstvo, 72.3 služby spracovania údajov, 72.4 služby databáz a 72.6 ostatné – vďaka zaň. Klasifikácia produkcie podľa činností, verzia 2008 zasa 33.3 vôbec neobsahuje, ale v 62 môžete nájsť služby v oblasti počítačového programovania, poradenstvo a potom už iba IT a počítačové hry. Nijaké riadenie procesov. Vyskytuje sa aj kuriózne heslo 620312, riadenie počítačových systémov. Keby to boli riadiace… Ešte sa môžeme identifikovať ako inžinierske služby v oblasti priemyselných a výrobných projektov, žiaľ iba v oddieli 71 – architektonické služby. Napriek situácii trpezlivo vysvetľujeme a vyplňujeme mesačné (IkaP 1-12) a kvartálne (Prod 3-04) hlásenia pre ŠÚSR, aj keď neviem, aké odvetvie sponzorujeme. Vy sa viete zaradiť?