Myslím si, že práve tieto profesie patria do množiny odvetví s najrýchlejšími dosahmi globalizácie svetovej ekonomiky. Hranice štátov a colné predpisy, ktoré ešte donedávna tvorili často neprekonateľné bariéry pre zahraničnú konkurenciu postupne miznú, rýchlo sa odbúravajú posledné prekážky slobodného obchodu. Naše odvetvia patria do skupiny tých, kde sa realizujú sofistikované činnosti s vysokou pridanou hodnotou (napríklad projektová dokumentácia a softvér). Pre tieto odvetvia je zrejmý nízky vplyv materiálových nákladov. Takisto väčšina zariadení používaných pri realizácii projektov v oblasti systémov riadenia, ale aj elektrosystémov je celosvetovo štandardizovaná a nemá vysoké nároky na prepravné náklady a prostriedky na inštaláciu.

Tieto aspekty dnes už vo veľkej miere negujú prednosti firiem pôsobiacich lokálne. Keďže proces globalizácie sa asi nezastaví, predpokladám, že v budúcnosti prevážia výhody vyplývajúce zo znalosti riadených a napájaných technológií, z užšej špecializácie a efektívnosti nad výhodami vyplývajúcimi zo zemepisnej vzdialenosti (blízkosti) a nad znalosťou miestnych špecifík. Obzvlášť to bude platiť v malých štátoch s otvorenou ekonomikou (medzi ktoré sa Slovensko radí). Zvyšovaniu konkurencieschopnosti našich odborníkov, ale aj firiem a škôl by určite pomohol posun v myslení od preferencie potrieb výrobcov pôsobiacich na Slovensku k preferencii potrieb celosvetovo nasadzovaných výrobných technológií a v špecializovaní sa na ich riadenie a zásobovanie elektrickou energiou. Je len samozrejmé, že ruka v ruke s takýmto posunom v myslení by mal ísť aj dôraz na jazykovú vybavenosť technikov.