Celosvetová finančná kríza objektívne sťažila prístup investorov k finančným zdrojom. Táto skutočnosť má dosah na celosvetový pokles investičných aktivít. Pravdepodobne dôjde aj k zníženiu dopytu po mnohých výrobkoch, čo bude tlačiť výrobcov k znižovaniu cien svojich výrobkov. Očakáva sa tlak na znižovanie výrobných nákladov. Toto by mohlo spôsobiť presun niektorých technológií do krajín s nižšou cenou práce. Paradoxne by to mohlo v niektorých krajinách vyvolať urýchlenie investičných aktivít do výrobných prevádzok. Nestráca však Slovensko v poslednom období parametre, ktoré ho robili zaujímavým pre investorov?

Vstup do Eurozóny pri takej silnej korune, akú asi málokto z nás pred rokom očakával, ako aj nominálny rast priemernej mzdy priblížil našu cenu práce k rozvinutým krajinám EÚ. Tiež vstup nových členov do EÚ spôsobil, že slovenská pracovná sila už nie je najlacnejšou v Európskej únii. Prílev zahraničných investícií v posledných rokoch, ako aj odsun časti pracovnej sily do zahraničia takisto spôsobil v niektorých slovenských oblastiach nedostatok voľnej pracovnej sily. Napriek vládnym deklaráciám robí pomalý rozvoj infraštruktúry, najmä siete diaľnic a rýchlostných komunikácií, mnohé regióny investične nezaujímavými. Vďaka rýchlemu zhusťovaniu dopravy sa logisticky problémovými stávajú aj regióny, kde je sieť diaľnic vybudovaná.

Veľkí technologickí investori musia počítať s ďalším rizikovým faktorom spojeným zo Slovenskom. Je ním energetická závislosť. Januárová kríza v dodávkach ruského plynu, ako aj úplné odstavenie jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach ju plne odhalila. Môžeme len dúfať, že procesy na eliminovanie uvedených rizík už kompetentní naštartovali. Ináč sa nám bude dýchať veľmi ťažko nielen v roku 2009.