K tomu, aby sa náš produkt alebo naša firma presadili v zahraničí, treba vo všeobecnosti prekonať zložitú spleť prekážok. Napríklad, aby ste ako dodávateľská organizácia poskytujúca komplexné služby v oblasti elektrosystémov alebo priemyselnej automatizácie získali zákazku v niektorej z krajín Európskej únie, musíte okrem medzinárodných technických noriem poznať aj miestne technické normy a legislatívu vzťahujúcu sa na váš predmet podnikania. Takáto znalosť sa často preukazuje rôznymi oprávneniami špecifickými pre dané krajiny.

Aby to nebolo jednoduché, okrem oprávnení, ktorými disponuje firma, musíte často predkladať aj oprávnenia, ktorými disponujú vaši ľudia pracujúci v zahraničí. Zákazku často odovzdávate až po schválení splnenia noriem a technických podmienok miestnymi autoritami. Ak sa vám podarí splniť technické predpoklady, nasledujú požiadavky na daňové registrácie, oprávnenia pracovať apod. Najnovšie začali „staré“ štáty EÚ aplikovať pravidlá, ktorých spoločným menovateľom je, že firma, ktorej zamestnanci pracujú v zahraničí, musí preukazovať, že týmto zamestnancom poskytuje podmienky porovnateľné s podmienkami miestneho zamestnanca vykonávajúceho podobnú prácu.

Ak vezmete do úvahy, že zamestnancovi, ktorého vyšlete do zahraničia, musíte v zahraničí zabezpečiť cestovné náhrady, ubytovanie, dopravu atď., stávate sa vo väčšine prípadov pri dodržaní všetkých uvedených podmienok cenovo nekonkurencieschopnými a na zahraničnú zákazku môžete zabudnúť. Tak isto môže štát zabudnúť na to, že vytvoríte nové pracovné miesta na realizáciu zahraničnej zákazky.

Teoreticky by ste mohli vytvoriť nové pracovné miesta, ak by ste získavali viacej zákaziek na domácom trhu. Mohli by ste napríklad získať niektorú zo zákaziek, ktorú u nás realizuje niektorý z vašich českých, nemeckých, bulharských, rumunských či iných konkurentov. To by vám však náš štát, inšpekcie a úrady museli pomôcť podobne, ako takéto inštitúcie pomáhajú domácim firmám v iných štátoch EU. Dovoľujem si prehlásiť, že takýto spôsob preferovania slovenských dodávateľov u nás temer neexistuje. Náš trh je úplne otvorený a kladie zahraničným subjektom minimálne prekážky. Jedným z dôsledkov je, že viazne tvorba nových pracovných miest pre našich ľudí.