Ekonomiku neskôr posilnila produkcia závodov, ktoré vznikli ako výsledok zahraničných investícií realizovaných hlavne v prvom desaťročí dvadsiateho prvého storočia. Boli to hlavne investície do výrobných závodov automobiliek (Volkswagen, PSA, KIA...) a elektrotechnického priemyslu (Samsung, Sony...). Vo všeobecnosti došlo na Slovensku k výraznej zmene štruktúry priemyslu. Realizácia veľkých zahraničných investícií prebehla v podstate veľmi rýchlo a v mnohých aspektoch nahradili tradičné výrobné závody.

Na tradičné priemyselné segmenty bola však na Slovensku naviazaná aj pomerne silná výskumno-vývojová základňa. Požiadavkám týchto segmentov boli prispôsobené aj odborné a vysoké školy. Mnohé obslužné podniky (napríklad aj z odvetví priemyselnej automatizácie) sledovali ich potreby. Táto štruktúra bola hlavným nositeľom know-how jednotlivých segmentov. V tejto oblasti zahraničné priemyselné investície nenahradili pôvodné odvetvia. I keď vznikajú veľké výrobné závody, výskum a vývoj ostáva v zahraničí. Ak aj tieto podniky generujú požiadavky na naše odborné a vysoké školy, sú to väčšinou krátkodobé požiadavky na výchovu najmä obslužného personálu.

Spolupráca s výskumnými ústavmi sa obmedzuje na ojedinelé projekty a nie je systémová. Neviem o významnom zahraničnom podniku, ktorý by k nám presunul aj svoju vývojovú základňu. Ak by sa aspoň v niektorom odvetví začala presúvať aj tvorba know-how, bola by to významná vzpruha pre naše školy, vývojové pracoviská a obslužné podniky. Vznikli by nové pracovné miesta pre vysokokvalifikovaných ľudí, upevnila by sa základňa tohto odvetvia a znížil by sa jeho „odchodový potenciál“, mladí ľudia by získali motiváciu pre štúdium v daných odboroch a celá spoločnosť by sa posúvala k vyššej kvalite.