Ak ­zoberieme do úvahy špecifiká každej zákazky, pripadá nám úplne logické riadiť zákazky projektovým spôsobom. Preto sme sa už pred niekoľkými rokmi rozhodli vytvoriť na každú našu zákazku projektový tím, ktorý samostatne riadi a realizuje celú zákazku. Základným cieľom každého projektového tímu je zrealizovanie každej zákazky v požadovanom čase, v kvalite očakávanej zákazníkom a s efektívnym využitím zdrojov. Tým musí byť tiež schopný pružne reagovať na požiadavky zákazníka. Na prvý pohľad jednoduché veci, ktoré však prinášajú veľa otázok.

Pre obmedzenú veľkosť príspevku len jedna z nich: Majú byť počas realizácie projektu členovia projektového tímu vyčlenení len na riešenie úloh spojených s projektom alebo majú pôsobiť súčasne vo viacerých projektoch a prípadne aj v líniových štruktúrach spoločnosti? Vzhľadom na veľkú rozmanitosť našich zákaziek sa pokúšame kombinovať tieto dva naozaj protichodné prístupy. Pri „malých zákazkách“ býva neefektívne vyčleniť skupinu ľudí zodpovedných len za danú zákazku. V takýchto prípadoch sú zamestnanci súčasne členmi viacerých projektových tímov alebo pôsobia popri projektoch aj v líniových štruktúrach.

Pri každej „veľkej zákazke“ vymenujeme realizačný tím projektu, ktorý je vyčlenený ako samostatný úsek v rámci firmy. No aj pri takýchto projektoch sa vyskytujú činnosti, ktoré plne nevyťažia jedného človeka. Potom aj do týchto projektov vstupujú líniové štruktúry firmy. Najčastejším problémom prvého prístupu (malá zákazka) sú kompetenčné spory medzi líniovými a projektovými manažérmi (pričom vo väčšine prípadov sa prejaví prevaha líniových manažérov, ktorých pôsobenie vo firme je dlhodobejšie).

Pri prístupe druhom (samostatný projektový tím so zameraním na jeden projekt) sa snažíme vytvoriť optimálne zloženie tímu na každú zákazku. V dnešnom nevypočítateľnom svete však často vzniká situácia, keď počas realizácie jedného projektu získate zákazku, ktorá by potrebovala nasadenie práve tých ľudí, ktorí už dlhodobo pracujú na projekte inom. V takom ­prípade je prerozdelenie zdrojov medzi projekty veľmi bolestivé. A ak nám prostredie velí kombinovať tieto dva prístupy, potom môžeme na všetky projekty zabudnúť.