Ak štát (daňoví poplatníci) vynaloží nejaké prostriedky, myslím si, že by sa mal zamyslieť nad tým, ako a kedy sa mu tieto prostriedky vrátia. V prípade vzdelávania sa mu určite nevrátia, ak absolventi škôl odchádzajú hromadne do zahraničia, alebo ak sa vysokoškolsky vzdelaní ľudia umiestňujú v odboroch a odvetviach, ktoré neštudovali, prípadne študovali len okrajovo. Prostriedky vložené do vzdelávania mladých elektrotechnikov a informatikov sa Slovenskej republike môžu, podľa mňa, vrátiť priamo – cez dane osôb ekonomicky činných v týchto odvetviach na jej území, alebo nepriamo – cez technologický výskum a vývoj vykonávaný a aplikovaný v týchto oblastiach na Slovensku. Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť účelnosť prostriedkov vynaložených do vzdelávania, je užšie prepojenie slovenskej školy so slovenskou praxou.

Dnes z vysokých škôl vychádzajú absolventi, ktorí, aj keď majú veľmi často dobrý všeobecný prehľad a vzdelanie, musia sa ďalej vzdelávať, aby boli efektívnymi spolupracovníkmi podnikateľských subjektov. Firmy čelia tomuto stavu investíciami do vzdelávania absolventov. Pri takýchto podmienkach sa absolventi stávajú „plnohodnotnými“ pracovníkmi až po niekoľkých rokoch. Považujem za dôležité nájsť efektívny systém spätnej väzby a predikcie, ktorá by pre školy indikovala okamžité a predpokladané požiadavky ekonomicky činných subjektov na absolventov.

Tiež by pomohol účinný spôsob zapojenia študentov vyšších ročníkov do spolupráce s výrobnými a obslužnými podnikmi. Zapojenie študentov do riešenia úloh na reálnych projektoch a ich spolupráca so skúsenými špecialistami by určite pomáhali pri upevňovaní ich vzťahu k študovanému odboru. Ak by takéto zapájanie prebiehalo v rámci oficiálneho štúdia, študenti by získavali smerovanie poznačené špecifikami slovenských podnikov. Tak by sa absolventi stávali pre slovenské subjekty zaujímavejšími, mohli by vstupovať do pracovného pomeru za lepších ekonomických podmienok. Znížil by sa tým ich potenciál odchodu do zahraničia. Podnikateľské subjekty by mohli šetriť na investíciách do vzdelávania absolventov.