Československo bolo až do roku 1989 pevným pilierom v bloku socialistických štátov, ktoré mali spoločný trh, spoločné plánovanie, spoločný technologický vývoj. Ako je známe, boli do značnej miery izolované od ostatného sveta. Technické prostriedky škôl, vybavenia laboratórií a učební zodpovedali možnostiam a požiadavkám „socialistického sveta“. Je všeobecne známe, že „západ“ bol v predprevratových rokoch technologicky oveľa vyspelejší. Izolácia medzi týmito dvoma svetmi však bola taká dokonalá, že výdobytky techniky sa k nám skoro vôbec nedostávali. Ešte koncom osemdesiatych rokov bol personálny počítač na Slovensku považovaný za sci-fi a my, študenti elektrofakulty sme mali prístup k PC len veľmi limitovaný čas. Prevodníky fyzikálnych veličín v školských laboratóriách boli väčšinou československej výroby a roboty, ktoré sme videli na exkurziách, boli vyrobené na Slovensku.

Po prevrate začali do našich priemyselných podnikov relatívne rýchlo prenikať „výdobytky“ západného vývoja. Objavili sa PLC nadnárodných spoločností, na meranie fyzikálnych veličín začali firmy rýchlo využívať novšie západné prevodníky ap. Škola však po prevrate nemala dostatočné zdroje na vybavenie sa takouto technikou. Keď sme ako absolventi prišli do praxe, stáli sme často ako Alenka v ríši divov pred toľkým vývojom. Pochopili sme, že škola nám dala len teoretický základ. Z pohľadu praktickej použiteľnosti sme ako absolventi začínali od nuly.

Súhlasím s názorom, že finančné zdroje investované do školstva sú u nás nízke a neefektívne prerozdeľované. Napriek tomu si myslím, že technická vybavenosť škôl dnes zodpovedá oveľa viac požiadavkám doby, ako to bolo v našich časoch. Len spoločnosť, pre ktorú pracujem, vybavila meracou technikou niekoľko laboratórií v školách. Poznám veľa ďalších firiem, ktoré zariadili na vysokých školách laboratóriá modernými automatmi, vizualizačnou technikou, pracovnými stanicami, prístrojovou technikou...

Študenti dnes majú možnosť „ohmatať si“ a reálne pracovať so zariadeniami, s ktorými sa stretnú aj v praxi po ukončení školy. Napriek tomu si myslím, že úroveň znalostí terajších absolventov vo všeobecnosti (nechcem sa dotknúť svetlých výnimiek, ktoré, samozrejme, existujú) nezodpovedá vybaveniu škôl.