Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu

Výzvy spojené s predĺžením bezporuchového času výroby a zvyšovaním výkonu závisia aj od využívania obmedzených zdrojov na údržbu ventilov. Tie treba prerozdeliť na riešenie chýb aktuálne ohrozujúcich proces a na preventívne výkony, ktoré zabránia vzniku týchto chýb. Uvedené skutočnosti vyžadujú systematický prístup a hľadanie správnej rovnováhy medzi rôznymi stratégiami údržby. Jednou z najväčších výziev pri plánovaní celopodnikovej odstávky je určenie, ktoré zariadenia budú prispôsobené, opravené alebo zmodernizované, ako aj to, aby tie najdôležitejšie zariadenia, ktoré vyžadujú pozornosť, neboli prehliadnuté.

Pri odstávke nie je vôbec výnimočná situácia, keď je počet ventilov, ktoré treba údržbársky skontrolovať, obmedzený na taký rozsah, aby sa neprekročili finančné zdroje odsúhlasené na údržbu. Výber ventilov sa potom skončí tým, že údržba sa zameria len na kriticky dôležité ventily a na tie, ktoré operátori označili ako ventily so zníženým výkonom. Ďalšou možnosťou, ako obmedziť počet ventilov, je ich rozdelenie do skupín, pričom o niektoré z nich bude postarané pri iných odstávkach.

Znalosť stavu zariadenia je základom efektívneho plánovania údržby a prioritizácie aktivít. Údržbu ventilov možno optimalizovať pomocou analýzy stavu, čo umožní zamerať výkon údržby len na tie zariadenia, ktoré naozaj pozornosť potrebujú. Takto fungujúca údržba dokáže znížiť nielen náklady potrebné na jej výkon a počet používaných náhradných dielov, ale znížia sa aj náklady spojené s demontážou a montážou (napr. stavba lešení či doprava). Čím menej ventilov sa demontuje, tým viac sa znižuje aj počet potenciálnych zdrojov úrazu (menej práce vo výškach, menej zdvíhania a pod.). Odbúravaním neopodstatnenej údržby ventilov, ktoré sú v dobrom stave, navyše znižujeme riziko náhodného poškodenia správne pracujúcich zariadení.

Na zistenie stavu zariadenia sa používa vhodná kombinácia analytických prístupov, ktoré sa aplikujú na všetky nainštalované ventily. Analýzy potom možno vykonávať vzdialene alebo pomocou prenosných analytických nástrojov. Pomocou vzdialenej analýzy sa možno pripojiť aj k systémom na monitorovanie riadiacich slučiek či diagnostiku číslicových regulátorov ventilov. Ak ani jeden z týchto systémov nie je k dispozícii, možno použiť prenosný systém na testovanie regulačných ventilov, ktorý dokáže zaznamenať ich výkon. Na zistenie únikov či priesakov ventilu je vhodné používať akustické detekčné metódy. Na online kalibráciu bezpečnostných ventilov sú zase k dispozícii špeciálne testovacie nástroje.