Pre investície do solárnych, veterných, vodných a biomasy založených zdrojov energie by vláda mala vytvoriť priaznivé podmienky a zjednodušiť proces realizácie vrátane stimulov. Bude dôležitá podpora rozvoja tzv. SmartGrid, ktoré pomôžu balansovať výrobu a spotrebu energie v obytných a priemyselných zónach.

Slovensko by malo podporovať výskumné projekty a inovatívne riešenia v oblastiach, ako sú obnoviteľná energia, energetická účinnosť, ekologické technológie a udržateľné poľnohospodárstvo. Spolupráca medzi univerzitami, výskumnými inštitúciami a podnikmi by mala byť podporovaná, aby sa podporil vývoj a aplikácia ekologických riešení. Univerzity by mali povinne v tejto oblasti viesť výskum na objednávku štátu.

Mali by sme presadzovať energetické úspory a podporovať modernizáciu budov, priemyslu a dopravy s cieľom znížiť spotrebu energie a emisie skleníkových plynov. Podpora energetickej efektívnosti by mala zahŕňať informačné kampane, finančné stimuly a regulácie, ktoré podporujú ekologické riešenia. Transformácia smerom k ekologickej ekonomike môže vytvárať nové pracovné miesta, nazvem ich zelené pracovné miesta, prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a podpory podnikania v oblasti obnoviteľnej energie, environmentálneho manažérstva, ekologických technológií a recyklácie.

Cirkulárna ekonomika je koncept, ktorý podporuje minimalizáciu odpadu a maximalizáciu využitia zdrojov a je zároveň súčasťou konceptu Priemyselnej revolúcie 5.0. Podpora ekologických iniciatív, ako je napríklad znižovanie plastového odpadu a podpora náhrady jednorazových výrobkov, by mohla pomôcť vytvoriť udržateľnejší systém využívania zdrojov.

Na dosiahnutie ekologickej ekonomiky je potrebná spolupráca medzi vládou, podnikmi, občianskou spoločnosťou a akademickým sektorom. Vytvorenie legislatívy a politík, ktoré podporujú ekologické riešenia a stimulovanie trhu s ekologickými produktmi a službami, sú nevyhnutné. Slovensko by malo mať jasnú stratégiu a plán na transformáciu smerom k ekologickej ekonomike, aby sa zabezpečil udržateľný a ekologicky priateľský rast.