V minulosti sa o Slovensku hovorilo ako montážnych dielňach, som presvedčený, že to dnes nie je vôbec pravda. Ak mal niekto za posledných päť rokov možnosť zúčastniť sa na niektorej z konferencií na tému digitálny podnik alebo Industry 4.0, ktoré sa na Slovensku organizujú, mal možnosť rozpoznať obrovské úsilie o využívanie inovácií v priemyselnej výrobe alebo obchode. A inovácie znamenajú výskum a vývoj.

Podpora výskumu a vývoja je v štátoch EÚ rôzna, u nás od roku 2015 majú firmy k dispozícii nástroj financovania inovácií vo forme odpočtu výdavkov na výskum a vývoj. Ide o daňovú úľavu z výdavkov vynaložených na vývojové a výskumné aktivity. Výška odpočtu sa postupne navyšovala a v roku 2021 to bolo 200 %. Projekty, ktoré si môžu uplatniť takýto superodpočet, musia okrem iného spĺňať aj dve kritériá definované ako citeľný prvok novátorstva a prekonanie technickej alebo vývojovej neurčitosti. Vláda však od januára 2022 tento odpočet znížila na 100 % nákladov vynaložených na realizáciu inovatívnych projektov.

Naši inžinieri, vývojári, konštruktéri sú citeľne novátorskí a prekonávajú technické neurčitosti každý deň. Aj preto je Slovensko podľa viacerých agentúr krajina vhodná na nové investície. Podnikateľské prostredie možno vždy zlepšovať podľa potrieb v jednotlivých priemyselných odvetviach, stratégie štátu alebo konkurenčného prostredia v EÚ. Elektromobilita, národná vodíková stratégia či uhlíková neutralita bez výskumu a vývoja? To určite nie.

Podporme Slovensko a zaveďme citeľne novátorské prvky do podnikateľského prostredia a prekonajme jeho neurčitosť.