Aj my na univerzitnej pôde sme doslova zaplavení množstvom rôznorodých informácií, pojmov, princípov, pilierov, článkov a projektov z okolitého sveta k danej téme. Zvlášť my z Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE sme na jednej strane potešení, že to, čo je už roky jadrom našej práce, sa vyvíja či revolucionarizuje. Kybernetiku dávno nechápeme iba ako úzku vedu o riadení dynamických systémov, ale vnášame do nej synergiu riadenia, automatizácie, umelej inteligencie a informatiky. Ja osobne som veľa rokov pracovala aj so systémami SCADA/HMI a vzdialeným riadením cez internet, čo je teraz posunuté vpred cez novšie technológie, pojmy a obchodné ciele. No myšlienka prepojenia operačného a informačného sveta alebo ináč povedané fyzikálneho a kybernetického sveta, komunikácie v živých organizmoch a strojoch tu bola veľmi dávno a teraz znova ožíva. Na druhej strane cítime nedostatok synergie a rôznej podpory okolitých „svetov“ s naším univerzitným.

Na katedre máme akreditovaný inovovaný študijný program inteligentné systémy vo všetkých 3. stupňoch štúdia a habilitačné a inauguračné konania v odbore kybernetika. Obsah štúdia, výskumu a inovačnej spolupráce s praxou maximálne sleduje vízie Industry 4.0. Prioritnými témami sú inteligentné kyberneticko-fyzikálne systémy a služby, závody budúcnosti, cloudová robotika vo výrobe či sociálnej sfére, modely/dvojičky, multiagentové systémy, interakcie človek/zariadenie/robot, interoperabilita, internet vecí a mobilné vzdialené riadenie s rozšírenou realitou. Nezabúdame ani na klasické riadenie a automatizáciu.

Verím, že vízie a implementácie, akademický, verejný a podnikateľský svet nájdu skoro spoločné záujmy a nastane užitočná synergia v inteligentnom kybernetickom priestore.