Menej známe už je, že samotný Ampére asi nepovažoval vo svojej vedeckej práci fyziku za prvoradú. Intenzívne sa počas niekoľkých desaťročí zaoberal filozoficko-metodologickými problémami, čo v rokoch 1838 – 43 vyústilo do vydania dvoch dielov jeho fundamentálnej práce o klasifikácii vied. V rámci nej prisúdil pri politických vedách miesto aj kybernetike ako vede o riadení spoločnosti. Sám zdôraznil, že tento termín si prisvojil od starých Grékov.

Politiku Ampére definuje ako súhrnnú vedu o prostriedkoch, pomocou ktorých vlády chránia spoločnosť a zaisťujú mier vo vnútri a národnú nezávislosť navonok. Vo svojej klasifikácii zahŕňa Ampére kybernetiku pod tzv. politiku vo vlastnom slova zmysle, kam radí ešte teóriu moci. Kybernetika by sa mala na základe vytýčených cieľov zaoberať udržiavaním verejného poriadku, zachovávaním zákonov, spravodlivým rozdeľovaním daní, výberom ľudí a všetkým, čo môže viesť k zlepšeniu stavu spoločnosti. Len vďaka prehĺbenému a porovnávaciemu štúdiu rôznych elementov môže vybrať najlepšie rozhodnutia. Poznaním všetkého, čo sa vzťahuje na národ, ktorý riadi, jeho charakter, mravy, mienku, dejiny a prostriedky jeho existencie a rozvoja, môže vláda vytvoriť všeobecné pravidlá dialógu, ktoré sú pre ňu návodom na postup v každom jednotlivom prípade.

Na kybernetiku úzko nadväzuje teória moci. Tá zisťuje príčiny, ktoré viedli k vytvoreniu rôznych vlád, ktoré tieto vlády chránia alebo rozvracajú, ktoré vyvolávajú alebo zabraňujú veľkým krízam. Musíme študovať pôvod moci a posudzovať rôzne systémy týkajúce sa samotného princípu, na ktorom sú založené, napr. systémy práva, národnej zvrchovanosti, sily vecí alebo sily nutnosti, zjavné alebo tiché zmluvy medzi národmi a medzi tými, ktorí sú povolaní riadiť ich. Kybernetika predstavuje podľa Ampéra vedu o priebežnom riadení štátu, ktorá vláde pomáha riešiť konkrétne úlohy, pred ktoré je postavená, pri rešpektovaní všetkých podmienok a pri plnení všeobecného cieľa – zaistenia mieru a rozkvetu. Úloha kybernetiky sa podobá úlohe stratégie vo vojenstve, avšak je to stratégia mieru. Zaujímavé sú odkazy na komplexný systémový charakter kybernetiky, ktorá sa opiera o výsledky rôznych vied. To napísal Ampére už pred 170 rokmi. Mnohí (najmä politici) by si to mali prečítať.