prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.


Bitcoin – kybernetický systém

19.11.2014
Bitcoin je internetová open-source peňažná mena, ktorou možno platiť prostredníctvom decentralizovanej P2P siete. Celkové množstvo peňazí je konečné, dopredu známe, definované iba...

Dynamické architektúry

18.8.2014
Riadiace systémy, v ktorých snímače, regulátory, akčné členy a ostatné prvky komunikujú ako agenty cez komunikačnú sieť, sú nazývané agentové sieťové riadiace systémy (ASRS). Nové...

Regulácia veľmi rozsiahleho systému

19.5.2014
Regulácia v biologických systémoch, ale aj v ekonomických a sociálnych, zahŕňa obrovské množstvo premenných a navonok sa veľmi líši od regulácie technických systémov. Hlavnou príčinou je...

Bogdanov a tektológia

18.2.2014
A. A. Bogdanov (1873, vlastným menom Malinovskij) bol lekár, biológ, filozof, politik, spisovateľ, dnes možno povedať, že vedec svetového formátu. Napísal knihu Tektológia – všeobecná...

Teória riadenia a umelá inteligencia

28.11.2013
Vzťah teórie riadenia (všeobecne kybernetiky ako vedy o riadení) a UI má rôzne aspekty. V poslednom desaťročí sa prehodnocujú mnohé problémy z nových pohľadov. Modelovanie myslenia na...

História teórie regulácie: Aurel Stodola

13.8.2013
V tomto roku uplynulo 120 rokov od vydania publikácie Aurela Stodolu O regulácii turbín (Schweizerische, Bauzeitung 1893). V tejto práci Stodola hovorí o regulácii vodnej turbíny ako...

Teória riadenia – nové oblasti

17.5.2013
Pred dvomi rokmi som sa v stĺpčeku Teória riadenia: ako ďalej pokúsil naznačiť rozšírenie klasickej teórie riadenia na nové oblasti. Ktoré disciplíny budú ďalej vhodné pre rozvoj TR?...

Autonómnosť a invariantnosť

13.2.2013
Tieto dva pojmy boli až do polovice päťdesiatych rokov minulého storočia obvykle poslednou kapitolou v učebniciach teórie automatickej regulácie. Spájali sa s mnohoparametrovými...

W. Ross Ashby

04.10.2012
V novembri uplynie 40 rokov od smrti W. Rossa Ashbyho, jedného z klasikov kybernetiky. Ashby sa narodil v roku 1903 a po ukončení štúdia pracoval niekoľko rokov ako klinický psychiater a...

Samoreprodukujúce sa automaty

04.7.2012
Pod týmto názvom vydal A. W. Burks v roku 1966 práce Johna von Neumanna, ktorý zomrel v roku 1957. John von Neumann bol maďarský vedec, matematik, ktorý značnou mierou prispel k viacerým...
Fórum kvality 2024, Žilina

prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.

prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.

prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.
vedúci Katedry kybernetiky a umelej inteligencie TU FEI, Košice

Počet článkov: 31

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Logistika a riadenie skladov potrebujú zlepšiť „viditeľnosť“)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Dva svety)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Teodor Škereň (O dôležitosti dát a IOT v priemysle)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)