V 80. a 90. rokoch rástla s rozvojom osobných počítačov početne aj stredná trieda. Na prelome storočí došlo k obratu a v súčasnosti jestvujú dva hlavné smery: prvý môžeme charakterizovať na príklade Google a Wikipedie, druhý smer ako Apple. Smer vývoja Apple vedie k IPadu a iPhonu, Google a Facebook vytvárajú len zdanie skutočnej aktivity, nevedú k sofistikovanému rastu strednej triedy. Vlastníci veľkých počítačových zdrojov na Internete, ako Google, sú schopní dostať peniaze z reklamy, zatiaľ čo stredná vrstva sa nemôže realizovať. To nakoniec povedie k zlyhaniu digitálneho kolektivizmu.

Takýto vývoj vedie k psychóze správania sa davu. Anonymita ukazuje temné stránky ľudskej prirodzenosti. Exponenciálne sa množia nenávistné, vulgárne útoky na jednotlivcov a inštitúcie – J. Lanier to nazýva kultúra sadizmu. Opačný prístup je vo využití internetu ako nástroja aktivity a kreatívnosti pri vytváraní nových pracovných príležitostí. Práve v čase obrovského rozmachu internetu vznikla ekonomická kríza. Pritom obrovské výpočtové a iné možnosti, ktoré internet poskytuje, by mali viesť k väčšiemu bohatstvu a blahobytu. Internet umožnil za poslednú dekádu ohromný rast nových finančných služieb, napríklad vznik hedžových fondov, derivátov, značne sa zvýšila frekvencia finančných transakcií.

Príčinou zlomu je local-global flip. Ak nastane v sieti silná koncentrácia informácií s cieľom získať moc, úzka skupina ľudí sa stane globálnym aktérom. Tieto prístupy boli aplikované na financie, čo umožnilo, aby finančníci vytvárali zisk bez nebezpečenstva pre seba, čo je koncentrácia bohatstva a vytváranie novej oligarchie. Čo je typické pre túto serverovú oligarchiu? Je to vlastnosť, ktorú J. Lanier nazýva nerdy (od nerd). Nová oligarchia dnes nevzniká len v oblasti financií, ale aj v kultúre a v politike. No, máme sa na čo tešiť!