V súčasnosti cyberspace označuje sieť navzájom prepojených serverov na zemeguli. Prvá časť tohto slova evokuje možnosť navigácie (kormidlovania, z gréckeho slova kybernao) v informačnom priestore údajov, ako aj možnosť riadenia. Slovo priestor (space) zase označuje to, čo chápeme pod týmto pojmom v matematike a vo fyzike (možnosť voľného pohybu), ako aj virtuálnu nekonečnú množinu vecí. Kyberokracia predpokladá využitie a kontrolu informácie ako kľúčový faktor.

Môže byť chápaná v užšom slova zmysle ako forma organizácie, alebo v širšom slova zmysle ako forma štátu. To neznamená, že kyberokracia je komputerizovaná byrokracia. Podstatná je kvalitatívna zmena v prístupoch, v nových možnostiach a schopnostiach. Takto sme to videli pred 15 rokmi a maľovali sme si budúcnosť ako ružovú virtuálnu realitu. Namiesto toho prišla kríza. Nikto nevie, čo sa deje. Kybernetická analýza riaditeľnosti ekonomických štruktúr ukazovala, že tieto giganty sú vzhľadom na svoju zložitosť v podstate neriaditeľné (out of control). Tieto systémy sa evolučne rozvíjajú podľa svojej vlastnej logiky a prejavy systému sa ex post naivne pokladajú za výsledok akčných zásahov.

Dnes sa to prejavuje v plnej kráse. Neoliberálna koncepcia štátu je preč; žiadny koniec dejín, práve naopak, nový začiatok. Riešenie nových úloh bude vyžadovať aj nové vedecké prístupy, v ktorých sa na báze komplexného systémového prístupu s využitím základných princípov kybernetiky budú riešiť nielen filozoficko-metodologické problémy riadenia zložitých systémov, ale aj politické problémy triednej štruktúry a rozdelenia bohatstva a moci. Takto chápal kybernetiku náš kolega A. M. Ampére. Ukazuje sa, ako to geniálne uhádol S. Lem vo svojej Summe Technologiae z roku 1964, že rast zložitosti riadenia spoločnosti môže zrodiť úplne nové štruktúry, ktoré zabránia dezintegrácii globálneho systému aj za cenu, napríklad, opustenia trhových princípov, aby nedošlo ku katastrofe.

Bankári a burzy zlyhali. Treba ich vystriedať. Nevedia to. V súvislosti s týmito trendmi je snaha pomenovať vedu integrujúcu rôzne humanitné aj prírodné a technické vedy (sociológiu, politiku, ekonómiu, psychológiu, umelú inteligenciu, manažment) ako kyberológiu. A to je veľký výsledok kybernetiky.