Hneď v úvode uvádza pojem neobyčajne zložitý systém, ktorý vyplýva z jeho klasifikácie systémov. Ide o novátorský prístup, dodnes neprekonaný. Hneď v ďalšej kapitole analyzuje kybernetickú podstatu pojmu riadenie: na rozdiel od všeobecne naivného chápania riadenia ako prikazovania ho charakterizuje pomocou pojmu homeostat, ktorý spája so samočinnou reguláciou v systémoch.

Podľa Beera je kybernetika veda o riadení neobyčajne zložitých pravdepodobnostných systémov, ktoré majú homeostatický charakter. Tie vysvetľuje pomocou ďalšieho kľúčového pojmu kybernetiky čierna skrinka. Za hlavný prínos môžeme považovať princíp vonkajšieho doplnenia, ktorý podľa Beera spolu s Ashbyho princípom nevyhnutnej variety vytvára logický základ kybernetiky ako novej vedy. Aplikáciu kybernetiky v manažmente opisuje v kapitole Náčrt kybernetickej továrne, v ktorej vychádza aj z pojmov inteligentné stroje s adaptáciou a organizmus. Pri uvažovaní o možnostiach praktického zostrojenia takýchto umelo vytvorených systémov sa odvoláva najmä na myšlienky ďalšieho veľkého kybernetika von Neumanna a jeho teórie reprodukujúcich sa automatov.

Stafford Beer nebol však len originálnym excentrickým teoretikom. Svoje myšlienky dokázal realizovať aj ako manažér. Pracoval v United Steel, kde založil oddelenie operačného výskumu a kybernetiky a neskôr založil konzultačnú firmu. Je tvorcom oblasti praxe manažérska kybernetika a organizačnej štruktúry známej ako viable system model, vytvoril tiež model skupinového rozhodovania známy ako syntegrity model. Pre čílskeho prezidenta Salvadora Allendeho realizoval v rokoch 1970 – 1973 projekt Cybersyn. Išlo o pokus vytvoriť počítačový systém reálneho času pre čílsku ekonomiku. Tento systém sa osvedčil v roku 1972 pri štrajku 50 000 autodopravcov.

Pomocou asi 500 ďalekopisov prepojených na centrálny počítač sa podarilo dočasne zažehnať krízu zásobovania hlavného mesta s využitím len 200 dopravcov. Deň predtým plánovali umiestniť centrálny počítač priamo v prezidentskom paláci La Moneda v priestoroch s futuristickou architektúrou. Po vojenskom prevrate zorganizovanom CIA 11. 9. 1973 bol systém zničený. Beer je veľký kybernetik, odporúčam ho študovať nielen učiteľom a študentom, ale aj manažérom.