Z tohto pohľadu ide o odbor, ktorý vhodne dopĺňa už doteraz navrhnuté odbory v oblasti informatiky. Hlavný dôraz je položený na procesy riadenia, ktoré sú podmnožinou systémov spracovania informácie. Kybernetika ako veda o teórii a praxi riadenia je aplikáciou informačných technológií na oblasť riadenia procesov, a to nielen technologických, ale aj procesov organizačno-riadiacich (manažment), v ktorých má dôležité miesto teória rozhodovacích procesov a rozpoznávania.

V tom je aj základný rozdiel voči technologickým fakultám, ktoré najmä v rámci automatizácie technologických procesov aplikujú len niektoré segmenty informatiky. V odbore kybernetika sú okrem klasickej teórie a praxe riadenia technických systémov zdôraznené procesy riadenia spojené s informačnými technológiami a s metódami umelej inteligencie ako neoddeliteľnou organickou súčasťou. Tomu zodpovedá aj náročný matematicko-fyzikálny teoretický základ týchto odborov. Práve preto sú tieto odbory kvalitne vyučované na fakultách elektrotechniky a informatiky. Veľmi dôležité je aj stanovenie obsahu pojmu teória riadenia. Teória regulácie dynamických sústav nemôže byť dnes jediným základným teoretickým predmetom odboru kybernetika. Teóriu riadenia dnes možno považovať z metodologického hľadiska za uzavretú oblasť; ďalšie pokroky sa dnes dosahujú najmä implementáciou metód výpočtovej inteligencie (neurónové siete, systémy fuzzy, genetické algoritmy…) ako aj implementáciou nových informačných technológií.

Napokon svedčí o tom aj bežné prelistovanie AT&P journal-u. Z metodologického hľadiska je dnes týmto základom a aj spojovacím prvkom teória multiagentových systémov, ktorá sa v kybernetike a automatizácii objavuje vo forme sieťových riadiacich systémov. Aj tieto otázky budú predmetom konferencie katedier informatiky, kybernetiky a automatizácie z Čiech a Slovenska v septembri v Poprade, ktorú organizuje Katedra kybernetiky a UI FEI TU v Košiciach (http://www.mdj.sk/kkui/uvod.html).